Niiden naisten ja lasten erityistarpeita, jotka pyrkivät voittamaan syrjinnän tai murtamaan kotoutumisensa esteet, ei aina oteta riittävästi huomioon EU:n jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikoissa. ETSK ehdottaa keinoja näiden puutteiden korjaamiseksi lokakuun täysistunnossa esitetyssä valmistelevassa lausunnossa.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa pyysi ETSK:ta tarkastelemaan tapoja helpottaa maahanmuuttajataustaisten naisten, äitien ja perheiden kotoutumista.

Lausunnon aiheesta on laatinut entinen komitean jäsen Indrė Vareikytė, ja Ákos Topolánszky esitteli sen yleisesittelijän ominaisuudessa 29. lokakuuta pidetyssä täysistunnossa.

Topolánszky tähdensi kollegoilleen, että alle puolet jäsenvaltioista on ottanut käyttöön toimintalinjoja, joilla tuetaan nimenomaisesti muuttajataustaisia naisia ja lapsia, jotka kohtaavat syrjintää ja kotoutumisen esteitä. ”Eristyneinä he ovat liian usein yksinäisyyden ja väkivallan uhreja,” hän sanoi. Topolánszky painotti tärkeimpänä ratkaisuna sellaisen kokonaisvaltaisen kotouttamispolitiikan noudattamista, joka kattaa työmarkkinoille osallistamisen, koulutuksen sekä terveys-, oikeus- ja asumispolitiikan.

ETSK katsoo, että kieltenopetuksen yhteydessä tulisi selventää paremmin kieltenopetuksen tavoitteita ja hyötyjä maahantulijoiden päivittäisen elämän kannalta. Komitea pitää myös suositeltavana tutkia tarkemmin, olisiko maahantulijoiden kieltenopetusprosessia mahdollista yhdenmukaistaa ja kohdentaa nykyistä paremmin käyttämällä kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä.

Maahanmuuttajataustaiset naiset kärsivät moninkertaisesta ja monin perustein tapahtuvasta syrjinnästä useilla yhteiskuntaelämän alueilla.
ETSK kannustaakin jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen sekä kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että väkivallan uhreiksi joutuneilla maahanmuuttajanaisilla ja -tytöillä on yhtäläinen mahdollisuus asianmukaisiin palveluihin, tukeen ja järjestelyihin kuin kantaväestöön kuuluvilla naisilla.

Covid-19-kriisi on vaikuttavat suhteettoman raskaasti haavoittuviin väestöryhmiin, kuten etnisiin vähemmistöihin kuuluviin maahanmuuttajanaisiin. Tästä syystä ETSK kehottaa painokkaasti komissiota ottamaan huomioon kriisistä unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa saadut opetukset laatiessaan uutta, kotouttamista ja osallisuutta koskevaa aloitettaan.

Lausunnon liitteessä luetellaan joukko innostavia yhteiskunnallisia hankkeita, joissa maahanmuuttajanaisia ja -lapsia tuetaan kotoutumisessa ja kielenoppimisessa. (ll/tk)