De specifikke behov hos kvinder og børn, der bestræber sig på at overvinde forskelsbehandling eller hindringer for deres integration, tages ikke altid fuldt ud i betragtning i EU-medlemsstaternes integrationspolitikker. EØSU har i en sonderende udtalelse, der blev fremlagt på plenarforsamlingen i oktober, fremlagt forslag til, hvordan disse mangler kan afhjælpes.

Det tyske rådsformandskab har anmodet EØSU om at drøfte, hvordan integrationen af kvinder, mødre og familier med migrantbaggrund kan forenkles.

Denne udtalelse er udarbejdet af det tidligere medlem Indrė Vareikytė og blev forelagt af hovedordføreren, Ákos Topolánszky, på plenarforsamlingen den 29. oktober.

Ákos Topolánszky advarede sine kolleger om, at under halvdelen af medlemsstaterne har vedtaget politikker, der eksplicit støtter migrantkvinder og -børn, som oplever forskelsbehandling og hindringer for integration. "De er isolerede og er alt for ofte ofre for ensomhed og vold", sagde han. Hvad angår løsninger, understregede Ákos Topolánszky vigtigheden af at vedtage integrationspolitikker på en helhedsorienteret måde, som omfatter integration på arbejdsmarkedet, uddannelse, sundhed, retfærdighed og boliger.

EØSU er af den opfattelse, at migranter bør informeres bedre om formålene med sprogundervisning og de dertil knyttede fordele i deres dagligdag Udvalget tilskynder desuden til at se nærmere på, om den fælles europæiske referenceramme for sprog kan anvendes til at strømline sprogundervisningen af migranter og i højere grad gøre tilgangen formålsbestemt.

Migrantkvinder udsættes for gentagen forskelsbehandling på tværs af sektorer og inden for mange områder af samfundslivet.
EØSU ser gerne, at medlemsstaterne ratificerer Istanbulkonventionen og opfordrer alle medlemsstater til at sikre, at kvindelige migranter, der udsættes for vold, har samme adgang til passende tjenester, støtte og faciliteter som kvinder, der er født i landet.

Da covid-19-krisen har ramt sårbare grupper såsom migrantkvinder, der tilhører etniske mindretal, uforholdsmæssigt hårdt, opfordrer EØSU kraftigt Kommissionen til i forbindelse med udviklingen af det nye initiativ vedrørende integration og inklusion at tage erfaringerne fra denne krise i hele Unionen og i de enkelte medlemsstater i betragtning.

I bilaget til udtalelsen opremses en række inspirerende sociale projekter, hvor migrantkvinder og -børn modtager støtte til deres integration og sprogundervisning. (ll/tk)