Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab oma arvamust vajaduse kohta ELi miinimumpalkade vahendi järele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu arvamuse „Inimväärne miinimumpalk kogu Euroopas“, milles andis oma panuse kogu ELi hõlmavasse selleteemalisse arutellu.

See ettevalmistav arvamus koostati Euroopa Parlamendi taotlusel pärast komisjoni teadet, et ta kaalub ettepaneku esitamist õigusakti kohta, mille eesmärk on tagada igale liidus töötavale inimesele õiglane miinimumpalk, mis võimaldab inimväärset elatustaset.

Arvamuses väitis komitee, et miinimumpalk, kui ühendada see inimesekeskse, integreeritud ja aktiivse kaasamispoliitikaga, võib aidata vähendada vaesust palgavaeste hulgas.

Komitee rõhutas samas, et kõik ELi algatused tuleb kujundada liikmesriikide olukorra täpse analüüsi põhjal ning neis tuleb täielikult arvesse võtta sotsiaalpartnerite rolli ja autonoomiat ning erinevaid töösuhete mudeleid.

Edasiste sammude suhtes olid komitee kolm rühma, kes esindavad ELi tööandjaid, ametiühinguid ja kodanikuühiskonna organisatsioone, erineval arvamusel.

Raportöör Stefano Mallia ütles komitee tööandjate rühma nimel: „Tööandjate rühm on seisukohal, et ELil ei ole palga ja iseäranis palgataseme küsimuses pädevust ning et miinimumpalga kehtestamise otsustavad riigid, võttes seejuures arvesse oma riikliku süsteemi eripära. Vältida tuleb ELi ekslikku tegevust, eriti just praegusel ajahetkel. Kui sotsiaalpartnerid vajavad tuge, peaksime kaaluma konkreetsete vajaduste käsitlemist parimate tavade vahetamise ja suutlikkuse suurendamise teel ja mitte langema ühetaolise lähenemisviisi lõksu, millel võivad olla tõsised negatiivsed tagajärjed.“

Komitee töötajate rühma esindav raportöör Oliver Röpke ütles: „ELi taastestrateegia oluline osa peab olema tagada, et inimväärsest miinimumpalgast saavad kasu töötajad üle kogu ELi. Töötajate rühma vaieldamatu seisukoht on, et kõigile ELi töötajatele peaks olema tagatud õiglane miinimumpalk, mis võimaldab inimväärset elatustaset, kus nad ka ei töötaks. Kollektiivläbirääkimised on jätkuvalt kõige tõhusam viis õiglase palga tagamiseks ning seega tuleb neid kõigis liikmesriikides tugevdada ja edendada. Seepärast kiidame me komisjoni tõdemuse eest, et ELi meetmete abil saab edendada kollektiivläbirääkimiste rolli piisava miinimumpalga ja sellega kaetuse toetuseks.“ (ll)