ЕИСК изказва мнение относно необходимостта от инструмент на ЕС за определяне на минимални работни заплати

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно „Достойни минимални работни заплати в цяла Европа“, с което допринася за провеждащия се навсякъде в ЕС дебат по темата.

Изготвянето на това проучвателно становище беше поискано от Европейския парламент, след като Комисията обяви, че обмисля да предложи правен инструмент, който да гарантира на всеки работник в ЕС минимална работна заплата, позволяваща достоен начин на живот.

В становището си ЕИСК застъпи мнението, че справедливите минимални работни заплати, заедно с ориентирани към човека, интегрирани политики за активно приобщаване, биха могли да помогнат за намаляване на бедността сред „работещите бедни“.

Комитетът подчерта обаче, че всяка подобна инициатива на ЕС трябва да се основава на точен анализ на положението в държавите членки и да зачита напълно ролята и автономността на социалните партньори, както и различните модели на колективни трудови правоотношения.

Трите групи в ЕИСК, които представляват работодателите, профсъюзите и организациите на гражданското общество в ЕС, изразиха различни мнения относно този въпрос.

От името на група „Работодатели“ на ЕИСК докладчикът Стефано Малия каза: „Група „Работодатели“ счита, че ЕС не притежава правомощия по отношение на заплащането и по-специално по отношение на равнищата на заплащане и че определянето на минимална работна заплата засяга държавите членки и се прави в зависимост от специфичните особености на съответната национална система. Трябва да се избягват всякакви погрешни действия от страна на ЕС, особено сега. Когато социалните партньори имат нужда от подкрепа, трябва да отговорим на конкретните им потребности чрез насърчаване на обмена на най-добри практики и изграждане на капацитет, а не като попадаме в капана на едностранните подходи, които биха могли да имат сериозни отрицателни последици“.

Докладчикът Оливер Рьопке, представител на група „Работници“ на ЕИСК, каза: „Осигуряването на гаранции, че работниците в ЕС се ползват от достойни минимални работни заплати трябва да бъде основна част от стратегията за възстановяване на ЕС. Според група „Работници“ извън всякакво съмнение е, че всички работници, независимо къде работят, следва да са защитени от справедлива минимална работна заплата, която да позволява достоен начин на живот. Колективното договаряне продължава да бъде най-ефективният начин за гарантиране на справедливо заплащане и трябва да бъде укрепвано и насърчавано във всички държави членки. Поради това приветстваме факта, че Комисията признава, че има възможност за действия на равнището на ЕС за насърчаване на ролята на колективното договаряне в подкрепа на адекватността и обхвата на минималната работна заплата“. (ll)