Stav EGSO-a o potrebi za instrumentom EU-a za minimalne plaće

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je mišljenje Pristojne minimalne plaće diljem Europe“, u kojem daje svoj doprinos raspravi o toj temi koja se trenutno vodi u EU-u.

To razmatračko mišljenje zatražio je Europski parlament nakon što je Komisija najavila da razmatra mogućnost predlaganja pravnog instrumenta kojim bi se osiguralo da svi radnici i radnice u EU-u imaju pravo na minimalnu plaću koja omogućuje pristojan životni standard.

EGSO u tom mišljenju tvrdi da pravedne minimalne plaće mogu doprinijeti smanjenju siromaštva među zaposlenim osobama na rubu siromaštva, uz cjelovite politike aktivnog uključivanja koje su usmjerene na ljude.

Međutim, naglašeno je da se svaka inicijativa EU-a mora osmisliti na temelju točne analize stanja u državama članicama te da se mora u potpunosti poštovati uloga i autonomija socijalnih partnera, kao i različiti modeli odnosa između poslodavca i radnika.

Kad je riječ o daljnjim koracima, tri skupine u EGSO-u – koje predstavljaju poslodavce, sindikate i organizacije civilnog društva u EU-u – iznijele su različite stavove.

U ime Skupine poslodavaca EGSO-a izvjestitelj Stefano Mallia izjavio je: „Skupina poslodavaca smatra da EU nema nikakve nadležnosti u području plaća, a pogotovo ne u pogledu visine plaća, te da je određivanje minimalnih plaća pitanje za nacionalnu razinu o kojem se odlučuje u skladu sa specifičnim obilježjima svakog nacionalnog sustava. Mora se izbjeći svako neprimjereno djelovanje EU-a, posebno u ovom trenutku. U slučaju da je socijalnim partnerima potrebna pomoć, specifičnom potrebama trebamo se posvetiti promicanjem razmjene najboljih praksi i izgradnjom kapaciteta. Ne smijemo se zavaravati idejom da se isti pristup može primijeniti u svim situacijama, što bi moglo imati velike negativne posljedice.“

Kao predstavnik Skupine radnika EGSO-a, izvjestitelj Oliver Röpke izjavio je: „Osigurati da radnici i radnice posvuda u EU-u imaju pristojnu minimalnu plaću mora biti osnovni dio strategije oporavka EU-a. Skupina radnika smatra da nema nikakve sumnje oko toga da bi svi radnici i radnice u EU-u trebali biti zaštićeni pravednim minimalnim plaćama koje omogućuju pristojan životni standard bez obzira na to gdje rade. Kolektivno pregovaranje ostaje najdjelotvorniji način da se osiguraju pravedne plaće te ga se mora jačati i promicati u svim državama članicama. Stoga pozdravljamo priznanje Komisije da ima prostora za djelovanje EU-a u promicanju uloge kolektivnog pregovaranja u zalaganju za veću pokrivenost minimalnom plaćom i njezinu primjerenost. (ll)