EESK pauž viedokli par ES minimālo algu tiesību akta nepieciešamību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir pieņēmusi atzinumu Pienācīgas minimālās algas visā Eiropā, kas ietver tās ieguldījumu pašreizējās ES mēroga debatēs par šo tematu.

Šo izpētes atzinumu ir pieprasījis Eiropas Parlaments pēc Komisijas paziņojuma par ieceri ierosināt tiesību aktu, lai ikvienam Eiropas Savienībā strādājošam cilvēkam garantētu minimālo algu, kas nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni.

Šajā atzinumā EESK norādījusi, ka taisnīgas minimālās algas apvienojumā ar integrētu aktīvas iekļaušanas politiku, kas vērsta uz cilvēku, palīdzētu samazināt nabadzību strādājošo vidū.

Tomēr tā ir norādījusi, ka jebkāda šāda ES iniciatīva ir jāveido, balstoties uz rūpīgu dalībvalstu stāvokļa analīzi un tajā pilnībā jāievēro sociālo partneru loma un autonomija, kā arī dažādie sociālo partneru attiecību modeļi.

Runājot par tālāko ceļu, katra no trijām EESK grupām, kuras pārstāv ES darba devējus, arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ir paudusi atšķirīgu viedokli.

Pārstāvēdams EESK darba devēju grupu, ziņotājs Stefano Mallia teica: "Darba devēju grupa uzskata, ka ES nav pilnvaru darba samaksas un tās līmeņu jomā un ka minimālās algas noteikšana ir valsts kompetence, kas jāīsteno atbilstoši attiecīgās nacionālās sistēmas konkrētajām iezīmēm. Būtu jānovērš kļūdaina ES rīcība, īpaši šobrīd. Gadījumos, kad sociālajiem partneriem ir nepieciešama palīdzība, mums ar labākās prakses apmaiņas un spēju veidošanas palīdzību būtu jārisina konkrētas problēmas un nevajadzētu iekrist vienādošanas pieejas slazdā, kas var izraisīt nopietnas negatīvas sekas.

Pārstāvēdams EESK darba ņēmēju grupas viedokli, ziņotājs Oliver Röpke izteicās šādi: “Vienam no ES atveseļošanas stratēģijas būtiskiem elementiem vajadzētu būt rūpēm par to, lai strādājošiem visā ES būtu pienācīgas minimālās algas. Darba ņēmēju grupa nešaubīgi uzskata, ka visi strādājošie ir jāaizsargā ar pienācīgu minimālo algu, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, neraugoties uz to, kurā vietā viņi strādā. Darba koplīgumu slēgšana joprojām ir visefektīvākais taisnīgu algu garantēšanas veids, un arī tā ir jāstiprina un jāveicina visās dalībvalstīs. Tāpēc mēs priecājamies par Komisijas atziņu, ka ES ir iespējas rīkoties, lai veicinātu darba koplīguma slēgšanas sarunu lomu minimālo algu adekvātuma un seguma atbalstīšanā.” (ll)