EHSV sa vyjadruje k potrebe európskeho nástroja minimálneho príjmu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal stanovisko na tému Dôstojné minimálne mzdy v celej Európe, ktorým chcel prispieť do prebiehajúcej celoeurópskej debaty o tejto otázke.

O toto prieskumné stanovisko požiadal Európsky parlament potom, ako Európska komisia ohlásila, že zvažuje navrhnúť legislatívny nástroj, ktorý by každému pracovníkovi garantoval nárok na minimálnu mzdu umožňujúcu dôstojnú životnú úroveň.

EHSV v stanovisku uvádza, že spravodlivé minimálne mzdy môžu v kombinácii s integrovanými, aktívnymi politikami začleňovania zameranými na osoby zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní chudoby pracujúcich chudobných.

Upozornil však, že každá európska iniciatíva musí byť koncipovaná na základe presnej analýzy situácie v členských štátoch a musí plne rešpektovať úlohu a autonómiu sociálnych partnerov, ako aj rôzne modely tripartity.

Pokiaľ ide o otázku budúcich krokov, tri skupiny v rámci EHSV zastupujúce zamestnávateľov, odborové zväzy a občiansku spoločnosť vyjadrili rozdielne názory.

Spravodajca Stefano Mallia v mene skupiny Zamestnávatelia v EHSV uviedol, že „skupina Zamestnávatelia je presvedčená, že EÚ nemá kompetencie v otázke platov a zvlášť ich výšky, a že stanovenie minimálnych miezd je národnou záležitosťou, pri ktorej sa postupuje v súlade so špecifickými charakteristikami príslušných národných systémov. EÚ sa musí vyhnúť každému chybnému kroku, a to zvlášť v tomto konkrétnom momente. Tam, kde sociálni partneri potrebujú podporu, by sme sa mali zamerať na riešenie konkrétnych potrieb podporovaním výmeny najlepších postupov a budovania kapacít. Nemali by sme sa chytiť do pasce a prísť s univerzálnym riešením, ktoré by mohlo mať závažné negatívne dôsledky.“

Spravodajca Oliver Röpke sa ako zástupca skupiny Pracovníci v EHSV vyjadril, že „zabezpečenie dôstojných minimálnych miezd pre pracovníkov v celej EÚ musí byť jedným zo základných prvkov stratégie obnovy EÚ. Pre skupinu Pracovníci je nesporné, že všetci pracovníci by mali byť chránení prostredníctvom spravodlivých minimálnych miezd, ktoré im umožnia dôstojnú životnú úroveň bez ohľadu na to, kde pracujú. Kolektívne vyjednávanie zostáva najúčinnejším spôsobom, ako zaručiť spravodlivé mzdy, a musí sa posilniť a presadzovať vo všetkých členských štátoch. Preto vítame, keď Komisia uznáva, že existuje priestor pre činnosť EÚ na podporu úlohy kolektívneho vyjednávania pri podporovaní primeranosti minimálnej mzdy a rozsahu jej uplatňovania.“ (ll)