Η ΕΟΚΕ εκφέρει γνώμη σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ενωσιακού μέσου για τους κατώτατους μισθούς

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ενέκρινε γνωμοδότηση με θέμαΑξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί σε ολόκληρη την Ευρώπη με την οποία κατέθεσε τη συμβολή της στην τρέχουσα συζήτηση επί του θέματος σε επίπεδο ΕΕ.

Η κατάρτιση της διερευνητικής γνωμοδότησης ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της Επιτροπής να προτείνει ένα νομικό μέσο το οποίο θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα σε έναν ελάχιστο μισθό που του παρέχει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ υποστήριξε ότι οι δίκαιοι κατώτατοι μισθοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των φτωχών εργαζομένων, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες, ενεργές και ανθρωποκεντρικές πολιτικές άρσης των αποκλεισμών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό κάθε συναφής πρωτοβουλία της ΕΕ να διαμορφώνεται βάσει εμπεριστατωμένης ανάλυσης της κατάστασης στα κράτη μέλη και να σέβεται πλήρως τον ρόλο και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τα διαφορετικά μοντέλα εργασιακών σχέσεων.

Όσον αφορά τη μελλοντική πορεία, οι τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ, οι οποίες εκπροσωπούν τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών της ΕΕ, εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις.

Εξ ονόματος της Ομάδας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, ο εισηγητής Stefano Mallia δήλωσε: «Η Ομάδα των Εργοδοτών πιστεύει ότι η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τις αμοιβές, και ειδικότερα τα επίπεδα των αμοιβών, και ότι ο καθορισμός κατώτατων μισθών αποτελεί εθνικό ζήτημα που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων. Κρίνεται σκόπιμο να αποφευχθεί κάθε εσφαλμένη ενέργεια εκ μέρους της ΕΕ, ιδίως κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι χρειάζονται στήριξη, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών προάγοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων και να μην πέσουμε στην παγίδα μιας προσέγγισης ενιαίας αντιμετώπισης που θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες».

Εκπροσωπώντας την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, ο εισηγητής Oliver Röpke δήλωσε: «Η διασφάλιση αξιοπρεπών κατώτατων μισθών προς όφελος των εργαζομένων σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ πρέπει να αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της στρατηγικής ανάκαμψης της ΕΕ. Η Ομάδα των Εργαζομένων θεωρεί αδιαμφισβήτητο ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστατεύονται λαμβάνοντας δίκαιους κατώτατους μισθούς που θα τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης οπουδήποτε κι αν εργάζονται. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις παραμένουν ο αποτελεσματικότερος τρόπος εξασφάλισης δίκαιων μισθών και χρήζουν επίσης ενίσχυσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζουμε την παραδοχή της Επιτροπής ότι υπάρχει περιθώριο δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην υποστήριξη της επάρκειας του κατώτατου μισθού και της σχετικής κάλυψης». (ll)