EESK redovisar sin syn på behovet av ett EU-instrument för minimilöner

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit yttrandet Rimliga minimilöner i Europa, som är kommitténs bidrag till den pågående EU-omfattande debatten i frågan.

Detta förberedande yttrande har utarbetats på begäran av Europaparlamentet, efter att kommissionen meddelat sin avsikt att föreslå ett rättsligt instrument för att se till att varje arbetstagare i EU har rätt till en minimilön som möjliggör en skälig levnadsstandard.

I yttrandet menar EESK att skäliga minimilöner, i kombination med en individinriktad, integrerad politik för aktiv integration, kan bidra till att minska fattigdomen bland arbetstagare.

Kommittén understryker dock att ett eventuellt EU-initiativ måste utformas på grundval av en noggrann analys av situationen i medlemsstaterna, och att det till fullo måste respektera arbetsmarknadsparternas roll och oberoende liksom de olika modellerna för arbetsmarknadsrelationer.

När det gäller frågan om hur man ska gå vidare med detta har EESK:s tre grupper, som företräder arbetsgivare, fackföreningar och civilsamhällesorganisationer i EU, uttryckt skilda åsikter.

På EESK:s arbetsgivargrupps vägnar framhåller föredraganden Stefano Mallia att ”Arbetsgivargruppen anser att EU inte har någon befogenhet beträffande löneförhållanden och särskilt lönenivåer, och att minimilöner är en nationell fråga och bör fastställas i enlighet med respektive nationella systems särdrag. Eventuella missriktade åtgärder från EU:s sida måste undvikas, särskilt i dessa tider. I de fall där arbetsmarknadens parter är i behov av stöd bör vi försöka ta itu med deras specifika behov genom att främja utbyte av bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad, och undvika universallösningar som kan få allvarliga negativa konsekvenser.”

Föredraganden Oliver Röpke, som företräder EESK:s arbetstagargrupp, påpekar att ”säkerställandet av rimliga minimilöner för arbetstagare i hela EU måste utgöra en central del av EU:s återhämtningsstrategi. Att alla arbetstagare i EU bör skyddas genom skäliga minimilöner som möjliggör en skälig levnadsstandard oavsett var de arbetar är för Arbetstagargruppen obestridligt. Kollektiva förhandlingar utgör fortfarande det effektivaste sättet att garantera skäliga löner och detta måste stärkas och främjas i alla medlemsstater. Vi välkomnar därför kommissionens erkännande av att det finns utrymme för EU-insatser för att främja betydelsen av kollektiva förhandlingar till stöd för minimilönernas tillräcklighet och täckning.” (ll)