Kansalaisyhteiskuntapäivät

Kansalaisyhteiskuntapäivät ovat tapahtuma, joka symbolisoi ETSK:n sekä Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja verkostoja edustavan yhteysryhmän jäsenten välistä yhteistyötä.

Aloitteella pyritään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan valossa osaltaan vakiinnuttamaan komitean asema kyseisten organisaatioiden ja verkostojen erityiskumppanina ”vuoropuhelun ja osallistumisen” kaltaisissa yleistä etua koskevissa kysymyksissä.

Sen tarkoituksena on myös vahvistaa komitean sekä Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja verkostojen välisen poliittisen vuoropuhelun lisäarvoa luotaessa kyseisten organisaatioiden ja verkostojen sekä unionin toimielinten välistä todellista järjestelmällistä kansalaisvuoropuhelua.

Kansalaisyhteiskuntapäivien yleisenä tavoitteena on näin ollen tuoda esiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden antama panos sellaisen Euroopan unionin rakentamiseen, jossa otetaan paremmin huomioon kansalaisten toiveet.

Lisäksi tapahtuman avulla voidaan vahvistaa kyseisten organisaatioiden roolia edistettäessä kansalaisyhteiskunnan tiiviimpää osallistumista Euroopan yhdentymishankkeeseen kaikilla tasoilla ja lisätä näin EU:n toimien ja instituutioiden demokraattista oikeutusta edustuksellisen demokratian täydennyksenä.