Επαγγελματική δραστηριότητα των πρώην ανώτερων αξιωματούχων της ΕΟΚΕ μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία

This page is also available in

Όταν οι ανώτεροι αξιωματούχοι αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δεν τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ομάδων πίεσης (lobbying) ή προώθησης συμφερόντων (advocacy) έναντι των πρώην συναδέλφων τους για περίοδο 12 μηνών. Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί τις εξωτερικές δραστηριότητες των πρώην ανώτερων αξιωματούχων της και κάθε χρόνο δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

(Άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014