Επαγγελματική δραστηριότητα των πρώην ανώτερων αξιωματούχων της ΕΟΚΕ μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία

Όταν οι ανώτεροι αξιωματούχοι αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δεν τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ομάδων πίεσης (lobbying) ή προώθησης συμφερόντων (advocacy) έναντι των πρώην συναδέλφων τους για περίοδο 12 μηνών. Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί τις εξωτερικές δραστηριότητες των πρώην ανώτερων αξιωματούχων της και κάθε χρόνο δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

(Άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014