Tilgængelige sprog:

Leder

Et år inde i EØSU's nye mandatperiode: en første anledning til at gøre status

Vi husker alle den dag, vi indledte den nye mandatperiode. Det var den 28. oktober 2020, hvor pandemien var på sit højeste, og plenarmødet måtte finde sted online. Alt var surrealistisk. Fremtiden forekom uvis, og ingen vidste, hvornår og hvordan en vaccine ville blive tilgængelig, men det lykkedes os at få arbejdet sat i gang.

Vigtige datoer

Lige til sagen!

Lige til sagen!

Velkommen til vores nye spalte "Lige til sagen", hvor vi hører EØSU-medlemmer om deres holdning til vigtige EU-emner, udtalelser eller arrangementer, der har indflydelse på dagligdagen i EU. Vi giver denne gang ordet til Andrej Zorko, ordfører for den sonderende udtalelse "Centrale komponenter i bæredygtigt kvalitetsarbejde under og efter genopretningen", der er udarbejdet på anmodning af det slovenske rådsformandskab og vedtaget på EØSU's plenarforsamling i september.

 

Princippet om arbejdskvalitet for livskvalitet skal efterleves

Ved Andrej Zorko (Arbejdstagergruppen), ordfører for den sonderende udtalelse om "Centrale komponenter i bæredygtigt kvalitetsarbejde under og efter genopretningen"

 

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til …

I vores rubrik "Et spørgsmål til..." beder vi EØSU-medlemmer svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.
I oktoberudgaven har vi bedt Ionuţ Sibian, næstformand for Sektionen for Eksterne Forbindelser og formand for opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan, om at kommentere den fremtidige tiltrædelse af landene på Vestbalkan.

 

Det er civilsamfundets opgave at slå bro mellem politik og mennesker

EØSU-info: "Hvordan kan civilsamfundet bidrage til forhandlingsprocesserne og fremtidige tiltrædelser af lande på det vestlige Balkan? Hvilken rolle spiller civilsamfundsforummet for Vestbalkan, som er iværksat af EØSU, i den forbindelse?

 

 

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Hver måned vil du få mulighed for at stifte bekendtskab med en person, hvis arbejde og engagement er en kilde til inspiration for andre. Det er os en fornøjelse at præsentere fremtrædende personer fra det kulturelle, politiske og videnskabelige miljø, hvis aktivitet og kreativitet er en tilskyndelse for andre til at være aktive og handle. Det er personer, der bidrager til at ændre den virkelighed, vi lever i. Hvad angår oktoberudgaven af EØSU info, har vi inviteret professor Caroline Pauwels, der er rektor ved Vrije Universiteit Brussel. Hun gør opmærksom på følgerne af pandemien for de unge og universitetsmiljøet og bringer tre postpandemiske budskaber af mulig interesse for fremtidige studerende.

Caroline Pauwels: Universitet under pandemien og et år senere

I begyndelsen af september 2021 bød jeg sammen med rektorerne fra de fem andre stiftende universiteter i vores europæiske netværk Eutopia rektorerne for tre nye universiteter, der tilslutter sig vores netværk, velkommen til Bruxelles. Af mange grunde var disse møder noget særligt.
 

EØSU-nyt

Samhørighed skal have en central plads i Europa efter pandemien, udtaler kommissær Elisa Ferreira og EØSU's formand, Christa Schweng

Samhørighedspolitikken er afgørende for at udvikle en ny vision for EU for tiden efter covid-19 med fokus på velstand, inklusion og miljømæssig bæredygtighed – en vision, som det europæiske organiserede civilsamfund skal inddrages fuldt ud i. Det var budskabet fra EØSU's formand Christa Schweng, som blev bakket op af EU-kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, på EØSU's plenarforsamling i september.

Mediefrihed skal fortsat stå øverst på vores dagsorden

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilslutter sig EU's bestræbelser på at vende den bekymrende tendens til svindende mediefrihed og den stadig større begrænsning af den journalistiske uafhængighed som følge af et stigende pres fra forskellige magt- og virksomhedsstrukturer, dårlig løn, koncentration af medieejerskab og udbredelse af falske nyheder på sociale medier og andre kanaler.

Civilsamfundet er nøglen til at omsætte ord til handling – EØSU's formand, Christa Schweng, bifalder de prioriteter og ambitioner, der opstilles i talen om Unionens tilstand

Der blev lagt stor vægt på EU's genopretning, sundhedsunionen, digitalisering og en fast holdning til forsvaret af retsstaten, samtidig med at der var fokus på Europas fremtid: EØSU glæder sig over disse aspekter af årets tale om Unionens tilstand, der er i tråd med udvalgets prioriteter.

EU's fornyede tilsagn om at bekæmpe menneskehandel skal bringe konkrete resultater

EØSU støtter i det store og hele EU's nye strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2021-2025, men gør også opmærksom på behovet for at indarbejde den sociale dimension i strategien.

EØSU: Frivillig tilbagevenden kan nemt blive en eufemisme for udvisning

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har udtrykt tilfredshed med Kommissionens indsats for at harmonisere foranstaltningerne til regulering af frivillig tilbagevenden af migranter og af deres reintegration i oprindelseslandet, men har anført, at det tvivlede på gennemførligheden af nogle af de fremsatte forslag, og har givet udtryk for bekymring for, at frivillig tilbagevenden kunne udvikle sig til udvisning af migranter fra EU.

Kunstig intelligens (AI) i Europa: Ikke alle afgørelser kan reduceres til ettaller og nuller

EØSU opfordrer i to rapporter vedrørende forslag til EU-lovgivning om kunstig intelligens til et generelt forbud mod sociale pointsystemer og til oprettelse af en klage- og søgsmålsmekanisme for personer, der har lidt skade som følge af et AI-system.

I anledning af den første "EU-dag for økologi" understreger EØSU vigtigheden af mere bæredygtige, mere retfærdige og mere inklusive fødevaresystemer

Organic Food

Nu da Europa så småt er ved at komme tilbage på sporet efter covid-19-krisen, er det på høje tid, at ord omsættes til handling, og at jord til bord-strategien gennemføres. EØSU slår kraftigt til lyd for støtte til omlægningen af Europas fødevaresystemer, så de bliver mere miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige. Udvalget understreger endvidere, at samarbejde (snarere end konkurrence) mellem fødevarekædens aktører er afgørende for at fremme et mere modstandsdygtigt og inklusivt fødevaresystem og sikre alle en rimelig andel.

Taksonomien for bæredygtig finansiering er et vigtigt redskab til fremme af grønne investeringer og forebyggelse af klimaændringer

EU har behov for effektive og hurtige foranstaltninger for at reducere udledningerne og tage hånd om klimaændringerne. Pakken for bæredygtig finansiering, som Kommissionen har offentliggjort, giver i den forbindelse mulighed for at skabe en klar, sammenhængende og samlet ramme, inden for hvilken en grønnere økonomi kan udfolde sig uden "lock-in"-effekter.

Det ottende civilsamfundsforum for Vestbalkan slår fast, at Vestbalkan hører til i EU

EØSU's civilsamfundsforum for Vestbalkan, der blev afholdt den 30. september og 1. oktober i Skopje, præciserede situationen for regionens klare udsigter for tiltrædelse af EU og civilsamfundets aktive bidrag til disse bestræbelser.

 

EØSU tilslutter sig den europæiske råstofalliance

Den 1. oktober 2021 indledte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) officielt sin deltagelse af den europæiske råstofalliance (ERMA). ERMA blev lanceret den 29. september 2020 af Kommissionen for at fremme modstandsdygtighed og strategisk autonomi i forsyningen af kritiske råstoffer til EU's industri og samfund. Alliancen har i øjeblikket over 500 medlemmer fra EU og resten af verden.

Løb for et bedre Europa

Løbet 20 km of Brussels blev afholdt for 41. gang den 12. september i år. Løbet var tilegnet to kampagner: den første til promovering af konferencen om Europas fremtid med sloganet "Fremtiden er i dine hænder" og den anden til støtte for indsatsen mod kræft og indsamling af 10.000 EUR til bekæmpelse af kræft og støtte til forskningen. Til denne kampagne gik 10 EUR fra hvert enkelt tilmeldingsgebyr direkte til TELEVIE, et velgørenhedsarrangement, der siden 1989 har været afholdt af RTL-TVI i den fransktalende del af Belgien og i Luxembourg til fordel for den videnskabelige forskning mod kræft hos børn og voksne.

 

Nyt fra grupperne

Europæiske arbejdsgivere sætter spørgsmålstegn ved de praktiske aspekter af "Fit for 55-pakken"

Af Arnold Puech d'Alissac, EØSU's Arbejdsgivergruppe

Få uger efter forelæggelsen af lovgivningsforslagene til "Fit for 55-pakken" – den række foranstaltninger, der knytter sig til Genopretningsfonden, og hvori Kommissionen foreslår, at målet om at reducere CO2-emissionerne med 55 % inden 2030 skal opfyldes – støtter de europæiske arbejdsgivere, som i øjeblikket analyserer de bebudede foranstaltninger, fuldt ud den valgte kurs, men giver imidlertid udtryk for bekymring over adskillige praktiske aspekter.

Arbejdstagernes syn på talen om Unionens tilstand 2021

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

Talen om Unionens tilstand 2021 er behæftet med en række mangler med hensyn til ambition og klarhed, trods det at den dækker så godt som alle vigtige udfordringer, som Europa er stillet over for.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Fremtiden er i dine hænder – hvilken slags Europa drømmer du om?

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil den 18. og 19. november afholde sit årlige Connecting EU-seminar, tidligere Civil Society Media-seminaret, med deltagelse af kommunikatører fra civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret i eller har forbindelse til EØSU. Seminaret vil blive afholdt hos Gulbenkian-fondet i Lissabon.

Kanalisering af finansielle ressourcer over i grønne og sociale investeringer

Industrisektoren vil møde store udfordringer som følge af EU's foranstaltninger for at afværge klimakrisen. Hvordan kan bæredygtig finansiering udvikles for at bidrage til opfyldelsen af målene i den europæiske grønne pagt og samtidig sikre, at europæisk industri forbliver konkurrencedygtig? Dette vanskelige spørgsmål vil blive behandlet på et EØSU-webinar den 18. oktober.

Geopolitiske aspekter af den europæiske grønne pagt

Den europæiske grønne pagt vil uundgåeligt påvirke vores forbindelser udadtil. På en hybridkonference, der afholdes i fællesskab af EØSU og FN's netværk for løsninger til bæredygtig udvikling (SDSN) i Bruxelles den 6. december, vil der blive set nærmere på omfanget af denne påvirkning.