Předseda Jahier kritizoval nedávný návrh Rady EU poskytnout vládám členských států pravomoc vetovat programy reforem členských zemí v rámci balíčku. Luca Jahier během rozpravy s komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim na plenárním zasedání EHSV prohlásil, že celý Výbor stojí za Evropskou komisí.

Předseda Jahier konstatoval, že se Komise dokázala vypořádala s výzvami krize COVID-19. Nejprve přijetím včasných opatření pro uvolnění pravidel rozpočtového schodku a státní podpory a později návrhem balíčku Next Generation EU, který mobilizuje přibližně 5 bilionů EUR – což je zhruba pětinásobek Marshallova plánu – pro boj proti závažným důsledkům pandemie.

„Můžete si být jist, že celý EHSV stojí za Vámi, za Komisí a Parlamentem v této bitvě o dosažení dobré dohody. Dohody, která bude odpovídat aktuální výzvě, nebude dělat nebezpečně ústupky, a především nepřinese nezdary, které by mohly Evropu po skončení léta uvrhnout do ničivého sociálního chaosu,“ řekl předseda Jahier komisaři Gentilonimu.

Paolo Gentiloni zdůraznil, že pandemie COVID-19 měla obrovský hospodářský a sociální dopad a způsobila největší hospodářský šok od velké hospodářské krize. „Odolnost naší společnosti a našich hodnot bude i nadále naší hlavní linií obrany proti viru a krizi. Zajistit rozsáhlé oživení po krizi je proto zásadní.“

Jak dále konstatoval, „absence hospodářské a sociální konvergence mezi státy a regiony EU ohrožuje politickou udržitelnost evropského projektu. K zajištění udržitelného hospodářského oživení a odolnosti vůči budoucím šokům a k posílení konvergence v EU potřebujeme nyní více než kdy jindy značné investice a zásadní reformy.“

Předseda Jahier připomněl své dřívější prohlášení, v němž silně kritizoval protinávrhy, jež nedávno předložil předseda Rady Charles Michel s cílem zaručit přijatelnost balíčku pro hlavy států a předsedy vlád, zejména snížení rozpočtu VFR a správu balíčku.

Ač jde o malá absolutní čísla, bylo by navrhované snížení celkového víceletého rozpočtu EU na období 2020–2024 z 1 100 mld. EUR, navržených Komisí v květnu 2020, na 1 074,3 mld. EUR vůbec prvním reálným snížením rozpočtu EU. Dotklo by se základních finančních prostředků EU na pomoc zaostávajícím zemím a regionům. A především, jak zdůraznil pan Jahier, by se stalo výchozím bodem jednání o budoucím VFR, čímž by se rozpočet EU na strukturální opatření vydal nebezpečnou cestou stále se snižujících ambicí.

Ještě kritičtější byl EHSV vůči návrhu na rozdělení správy balíčku mezi Komisi (VFR) a vlády členských států (Next Generation EU). Znamenalo by to ústup od integrovaného řízení, které Komisi poskytuje kontrolu nad posíleným rozpočtem, k rozpočtu rozdělenému minimálně do dvou částí.

Co předseda Jahier označil za ještě znepokojivější, je návrh zveřejněný včera v noci, aby jednotlivé země dostaly v poslední instanci právo veta v podobě svolání mimořádné schůzky ministrů financí EU, pokud budou mít námitky proti reformám navrženým některým členským státem v rámci balíčku. To by podle jeho slov znamenalo definitivní strukturální rozdělení evropského rozpočtu, které by bylo nebezpečné a nepřijatelné.

Dalším palčivým tématem, o němž shromáždění EHSV s komisařem Gentilonim živě debatovalo, bylo včerejší rozhodnutí Soudního dvora, jímž bylo zrušeno evropské rozhodnutí z roku 2016, podle nějž mělo Irsko od společnosti Apple požadovat vrácení 13 miliard EUR, které jí poskytlo ve formě daňového zvýhodnění.

EHSV podpořil úsilí Komise o to, aby tato velká technologická společnost zaplatila vyšší daně, a byla tak napravena zjevná nespravedlnost. Luca Jahier rovněž ocenil návrhy, které Komise předložila předchozí den a jejichž cílem je ukončit nepřiměřenou a neudržitelnou daňovou soutěž mezi členskými státy.

V odpovědi na otázku týkající se pokroku v oblasti zdanění digitální ekonomiky nastínil komisař Gentiloni současný stav vyjednávání o dosažení celosvětové – nebo, pokud se to nepodaří – celounijní dohody, která by EU poskytla tolik potřebné vlastní zdroje.

„Řeknu to zcela jasně,“ uvedl pan Gentiloni. „Vzhledem k politickým, technickým a mezinárodním problémům neexistuje žádné snadné řešení. Přesto je zde něco velmi pozitivního: stále silněji jej totiž žádá veřejnost, Evropský parlament, váš Výbor i zainteresované strany. A my máme příležitost jej dosáhnout díky tomu, že členské státy považují za nezbytné, aby měla Komise k dispozici větší vlastní zdroje na splacení tohoto společného dluhu.“

Na závěr uvedl: „Ano, k tomu, aby nám nástroj Next Generation EU mohl přinést úspěch, skutečně potřebujeme větší vlastní zdroje. Zkušenosti naší Unie totiž ukazují, že jde o naprosto výjimečnou iniciativu. Není trvalého charakteru, ale pokud bude fungovat, poskytne kvalitní investice, přispěje k modernizaci našeho hospodářství a budeme schopni navýšit vlastní zdroje, abychom tento dluh splatili, pak vás ujišťuji, že – jako vždy v EU – půjde o precedens, z nějž bude možné vycházet i v budoucnu, až udeří další krize nebo bude potřeba dosáhnout dalšího společného cíle.“ (dm)