Formand Luca Jahier kritiserede Det Europæiske Råds nylige forslag om at give de nationale regeringer vetoret over et lands reformprogrammer. Under en debat med kommissæren for økonomi, Paolo Gentiloni, på EØSU's plenarforsamling sagde Luca Jahier, at hele udvalget stod bag Kommissionen.

Luca Jahier sagde, at Kommissionen havde løftet udfordringen fra covid-19-krisen, først med de tidlige foranstaltninger om at fravige bestemmelserne vedrørende budgetunderskuddet og statsstøttereglerne og senere med forslaget til pakken Next Generation EU, som med ca. 5 bio. EUR – noget nær fem gange mere end Marshallplanen, skal imødegå de enorme følgevirkninger af pandemien.

"Du skal vide, at hele EØSU står bag jer, Kommissionen og Europa-Parlamentet, i denne kamp for at nå til enighed om en god aftale - en aftale, der står mål med udfordringen, som ikke sætter gang i en farlig tilbagerulning, og som først og fremmest ikke bliver udvandet, hvilket vil kunne kaste Europa ud i ødelæggende socialt kaos efter sommeren", var Luca Jahiers budskab til kommissær Gentiloni.

Paolo Gentiloni understregede, at covid-19 havde haft enorme økonomiske og sociale konsekvenser og forårsaget det største økonomiske chok siden den store depression. "Modstandsdygtigheden af vores samfund og vores værdier er det stærkeste forsvar mod virussen og krisen. Det er altafgørende, at genopretningen efter krisen bliver robust."

Han sagde videre, at "den manglende økonomiske og sociale konvergens mellem lande og regioner i EU er en trussel mod den politiske holdbarhed af det europæiske projekt. Hvis vi skal sikre, at genopretningen bliver økonomisk bæredygtig, at vi kan modstå fremtidige chok, og at konvergensen i EU øges, har vi nu mere end nogensinde før brug for omfattende investeringer og reformer".

Luca Jahier gentog sin skarpe kritik fra en tidligere erklæring af de modforslag, som Rådets formand, Charles Michel, for nylig har fremlagt for at gøre pakken mere spiselig for stats- og regeringscheferne. især afnedsættelsen af FFR-budgettet og styringen af pakken.

Selv om den foreslåede nedsættelse af EU's samlede flerårige budget for 2020-2024 fra de 1.100 mia. EUR i Kommissionens forslag fra maj 2020 til 1.074,3 mia. EUR er lille i absolutte tal, vil det være den første gang nogensinde, at EU-budgettet bliver mindre i faste priser. Det vil få konsekvenser for de vigtige EU-midler, der skal gå til at hjælpe lande og regioner med et efterslæb. Luca Jahier understregede, at det fremfor alt ville blive startskuddet til forhandlinger om den fremtidige FFR og sætte gang i en farlig udvikling, hvor EU-budgettet til strukturforanstaltninger bliver stadig mindre ambitiøst.

EØSU var endnu mere kritisk over for forslaget om at opdele styringen af pakken mellem Kommissionen (FFR) og de nationale regeringer (Next Generation EU). Det vil betyde, at man bevæger sig væk fra integreret forvaltning, hvor Kommissionen har indflydelse på et styrket budget, til et budget, der er opsplittet i mindst to dele.

Endnu mere bekymrende var ifølge Luca Jahier den foregående aftens forslag om i sidste ende at give de enkelte lande vetoret gennem indkaldelse af EU's finansministre til et ekstraordinært møde, hvis de har indvendinger mod en medlemsstats foreslåede reformer inden for rammerne af pakken. Dette vil være ensbetydende med en definitiv, strukturel opdeling af EU-budgettet, som vil være farlig og uacceptabel, sagde han.

Et andet brandvarmt emne, som EØSU's plenarforsamling gerne ville drøfte med kommissær Gentiloni, var gårsdagens afgørelse fra Domstolen, som annullerede en afgørelse fra 2016, hvorefter Irland skulle have opkrævet 13 mia. EUR i skatterestancer fra Apple.

EØSU bakkede op om Kommissionens arbejde for at få de store teknologivirksomheder til at betale mere i skat og på den måde rette op på en åbenlys uretfærdighed. Luca Jahier gav også udtryk for, at han glædede sig over de forslag, som Kommissionen havde fremlagt dagen inden, og som er rettet mod at sætte en stopper for den uanstændige og uholdbare skattekonkurrence mellem medlemsstaterne.

Adspurgt om, hvordan arbejdet med beskatning af den digitale økonomi skrider frem, redegjorde Paolo Gentiloni for status for forhandlingerne om at nå til en global, eller hvis dette ikke er muligt, europæisk aftale, som vil sikre EU stærkt tiltrængte egne indtægter.

"Jeg vil gerne sige det meget klart", sagde kommissær Gentiloni. "Der er ingen nemme løsninger som følge af politiske, tekniske og internationale problemer. Men der er positive tegn: Opbakningen fra befolkningen, fra Europa-Parlamentet, fra jeres udvalg og fra interessenterne er tiltagende. Og vi ser en mulighed i, at medlemsstaterne nu mener, at Kommissionen skal have flere egne indtægter til at tilbagebetale den fælles gæld."

Han konkluderede: "Ja, vi har uden tvivl behov for flere egne indtægter, hvis Next Generation EU skal blive en succes. For erfaringerne fra vores Union viser, at der er tale om et helt ekstraordinært initiativ. Det er ikke et blivende initiativ, men hvis det virker, hvis det sikrer gode investeringer, hvis det medvirker til at modernisere vores økonomi, og hvis vi evner at øge vores egne indtægter til at tilbagebetale gælden, kan jeg forsikre jer om, at dette, som altid i EU, vil skabe præcedens, som kan bruges senere, når der opstår en ny krise, eller der skal nås et nyt fælles mål." (dm)