autorka: Elena-Alexandra CALISTRU, členka skupiny Různorodá Evropa v EHSV

Na světě existuje jen několik míst, kde má prosazování hodnot svobody a nezávislosti médií tak dlouhou tradici jako v Evropě. Nástup digitálních platforem, neliberální tendence blokovat přístup k informacím, rostoucí hrozby pro investigativní novináře a krize způsobená pandemií COVID-19 však vyvíjejí různé, ale současně působící tlaky na ekosystém, díky němuž mohou existovat mimořádně svobodná média a plnit svou demokratickou úlohu.

EHSV přijal nedávno stanovisko ke sdělení Komise na téma Evropská média v digitální dekádě – Akční plán na podporu oživení a transformace. Uvítal v něm zejména konstatování Komise, že tyto základní trendy a krize COVID-19 by bez silné politické odezvy a finanční podpory mohly narušit odolnost evropského mediálního odvětví a jeho demokratickou úlohu.

Mezi nástroji, jež jsou ve sdělení navrženy, nalezneme celou řadu opatření zaměřených na oživení a transformaci mediálního průmyslu a na zvýšení jeho odolnosti. Máme-li toho dosáhnout, je třeba podniknout příslušné kroky a řešit strukturální problémy, s nimiž se toto odvětví potýká, a vytvořit také příznivé prostředí, v němž se média a občanská společnost budou moci zapojit do otevřené diskuse bez nepřátelského vměšování a dezinformací.

Je zde však několik důležitých aspektů, které musíme mít na paměti, pokud chceme, aby byla v EU i nadále co možná nejvíce respektována svoboda médií.

Zaprvé by opatření měla odpovídat sociálním podmínkám, které jsou zdrojem odlišností mediálního a audiovizuálního odvětví v jednotlivých členských státech, a rozdílným kapacitám a potřebám místních a celostátních médií. Finanční podpora proto musí být transparentní, přístupná a inkluzivní, a to zejména pokud jde o místní média a začínající podniky v oblasti médií. Zadruhé je zapotřebí, aby byla občanská společnost v tomto ohledu považována za partnera s cílem posílit postavení občanů, podpořit svobodu médií a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím zvyšování mediální gramotnosti.

Má-li být akční plán pro evropská média úspěšný, musí se všechny zúčastněné strany zasadit o to, aby byl uznán význam médií pro naše demokratické hodnoty.