от Елена-Александра Калистру, член на група „Многообразие Европа“

На малко места по света има такава солидна традиция на отстояване на ценностите на свободните и независими медии като в Европа. Въпреки това появата на цифрови платформи, нелибералните тенденции за спиране на достъпа до информация, нарастващата заплаха за разследващите журналисти и кризата, предизвикана от COVID-19, оказват различен, но едновременен натиск върху екосистемата, която позволява на тези изключително свободни медии да съществуват и да изпълняват своята демократична роля.

Неотдавна ЕИСК прие становище относно съобщението на Комисията „Европейските медии в цифровото десетилетие: План за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията“. Приветстваме по-специално признанието, че основните тенденции и извънредното положение във връзка с COVID-19 биха могли да подкопаят устойчивостта на медийния сектор в Европа и неговата демократична роля, ако няма силна реакция от страна на политиката и съответната финансова подкрепа.

Предложените в съобщението инструменти обхващат широк спектър от мерки, насочени към възстановяването и преобразуването на медийната индустрия и към повишаване на нейната устойчивост. За целта трябва да бъдат предприети стъпки за справяне със структурните предизвикателства, пред които е изправена индустрията, както и за насърчаване на благоприятна среда, в която медиите и гражданското общество да могат да участват в открит дебат без зловредна намеса и дезинформация.

Въпреки това има някои важни въпроси, които трябва да се разгледат, ако искаме ЕС да остане най-доброто възможно място за свобода на медиите.

На първо място, мерките следва да бъдат свързани със социалните реалности, които са в основата на различията в медийната и аудиовизуалната индустрия в различните държави членки, както и с различните мащаби и нужди на местните и националните медии. Следователно финансовата подкрепа трябва да бъде прозрачна, достъпна и приобщаваща, особено що се отнася до местните медии и стартиращите предприятия в медиите. На второ място, гражданското общество трябва да стане партньор в това отношение, за да се предоставят повече права на хората, да се укрепи свободата на медиите и да се противодейства на дезинформацията чрез медийна грамотност.

За да бъде успешен европейският план за действие в областта на медиите, всички заинтересовани страни трябва да се ангажират с усилията за признаване на значението на медиите за нашите демократични ценности.