Elena-Alexandra Calistru, ”moninainen Eurooppa” -ryhmän jäsen

Vain harvoissa maailman kolkissa voidaan nauttia Euroopan vakaasta perinteestä vapaan, riippumattoman median arvojen vaalimiseksi. Digitaalisten alustojen yleistyminen, epäliberaalit suuntaukset tiedon saannin estämiseksi, tutkiviin journalisteihin kohdistuva kasvava uhka ja covid-19-kriisi aiheuttavat kuitenkin erilaisia mutta samanaikaisia paineita yhteiskunnalliselle järjestelmälle, joka mahdollistaa poikkeuksellisen vapaan median olemassaolon ja sen demokraattisen tehtävän täyttämisen.

ETSK antoi äskettäin lausunnon, jossa käsitellään komission tiedonantoa Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä: elpymistä ja muutosta tukeva toimintasuunnitelma. Komitea suhtautuu erityisen myönteisesti tiedonantoon sisältyvään toteamukseen, jonka mukaan taustalla vaikuttavien kehityssuuntausten ja covid-19-kriisin yhdistelmä saattaa ilman määrätietoisia poliittisia ja taloudellisina tukitoimia heikentää Euroopan media-alan häiriönsietokykyä ja sen keskeistä roolia demokratiassa.

Tiedonannossa ehdotetut välineet kattavat monenlaisia toimenpiteitä, joissa keskitytään media-alan elpymiseen ja muutokseen sekä sen vastustuskyvyn vahvistamiseen. Jotta nämä tavoitteet voivat toteutua, on ryhdyttävä toimiin alan rakenteellisten haasteiden selättämiseksi sekä sellaisen suotuisan toimintaympäristön edistämiseksi, jossa tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunta voivat osallistua avoimeen keskusteluun ilman häirintää ja disinformaatiota.

On kuitenkin pohdittava eräitä tärkeitä seikkoja, jos EU:n halutaan säilyvän mahdollisimman hyvänä toimintaympäristönä tiedotusvälineiden vapautta ajatellen.

Ensinnäkin toimenpiteissä olisi otettava huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden media- ja audiovisuaaliympäristöjen erojen taustalla olevat yhteiskunnalliset realiteetit sekä paikallisten ja valtakunnallisten tiedotusvälineiden kokoerot ja erilaiset tarpeet. Rahoitustuen on sen vuoksi oltava läpinäkyvää, helposti saatavilla ja osallistavaa erityisesti paikallisia tiedotusvälineitä ja media-alan startup-yrityksiä ajatellen. Toiseksi kansalaisyhteiskunnan on voitava toimia kumppanina tässä yhteydessä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, tiedotusvälineiden vapauden vahvistamiseksi ja disinformaation torjumiseksi medialukutaidon avulla.

EU:n media-alan toimintasuunnitelman onnistuminen edellyttää kaikkien sidosryhmien sitoutumista pyrkimyksiin tunnustaa tiedotusvälineiden merkitys demokraattisille arvoille.