Vzdělávání může přispět k přechodu společnosti od fosilních paliv k palivům oběhovým a udržitelným. Ve svém stanovisku z vlastní iniciativy přijatém v prosinci požaduje EHSV transformativní vzdělávání, které mladým lidem umožní podílet se na ekologické transformaci.

Ústředním prvkem vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje by měly být humanistické hodnoty a pozornost by se měla soustředit na environmentální a sociální důsledky lidského počínání. Proto je nutné vzdělávání nově vymezit, od předškolní úrovně až po vysokou školu a další fáze.

„Udržitelnost se netýká jenom životního prostředí. Zahrnuje celou řadu aspektů. Všech 17 cílů udržitelného rozvoje je stejně důležitých. Vzdělávání má klíčový význam coby hlavní prvek umožňující realizaci všech ostatních cílů udržitelného rozvoje,“ uvedla zpravodajka stanoviska EHSV Posílení postavení mladých lidí s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje prostřednictvím vzdělávání Tatjana Babrauskienė.

Ve školách by měla probíhat výchova ke kritickému myšlení a informovanému rozhodování, aby děti dokázaly řešit otázky související s udržitelným rozvojem. Děti by proto měly získat základní poznatky o udržitelné energetice, spotřebě a výrobě, snižování plýtvání potravinami a odpovědném výběru potravin.

V nedávno přijaté zprávě Hodnocení školního projektu EU byla předložena doplňující doporučení ohledně toho, jak zdokonalit školní systém ve smyslu podpory udržitelného rozvoje. „Zlepšit opatření týkající se vzdělávání v oblasti potravin, včetně délky výuky, která je ve třídách věnovaná otázce původu a hodnoty potravinářských produktů, a exkurzí do zemědělských a zemědělsko-potravinářských podniků by umožnilo zvýšit účinnost školního projektu EU a přispět ke vzdělávání dětí v otázkách zdravé a udržitelné výživy,“ prohlásil zpravodaj Arnold Puech d'Alissac. EHSV také vyzval k lepšímu využívání prostředků na vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, například z Nástroje pro oživení a odolnost, programu Erasmus+, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu plus.

Provádění vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje se v jednotlivých členských státech nachází v různých fázích a bude nutné ho uzpůsobit místním podmínkám.

„Nesmíme s transformací vzdělávání otálet, abychom byli s to zaručit členským státům udržitelnou budoucnost. Vzdělávání je totiž klíčem k aktivnímu zapojení mladých lidí, pedagogů a rodičů do tohoto procesu," uzavřela Tatjana Babrauskienė. (ks)