Koulutus voi auttaa siirtymään fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista yhteiskunnista kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen perustuviin yhteiskuntiin. ETSK peräänkuuluttaa joulukuussa antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa muutosvoimaista koulutusta, joka antaa nuorille mahdollisuuden edistää vihreää siirtymää.

Humanistisilla arvoilla olisi oltava keskeinen asema kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa, jossa painotetaan ihmisten toiminnan ekologisia ja sosiaalisia seurauksia. Tämä edellyttää koulutuksen uudelleenmäärittelyä esikoulusta aina korkeakouluopintoihin ja sitä pidemmälle.

”Kestävässä kehityksessä ei ole kyse ainoastaan ympäristöstä. Siihen liittyy monia näkökohtia, ja kaikki kestävän kehityksen 17 tavoitetta ovat yhtä tärkeitä. Koulutuksella ratkaiseva on rooli keskeisenä mahdollistajana kaikille muille kestävän kehityksen tavoitteille”, sanoi ETSK:n lausunnon Nuorille paremmat valmiudet tehdä kestävästä kehityksestä totta – vaikutusmahdollisuuksien lisääminen koulutuksen avulla esittelijä Tatjana Babrauskienė.

Kouluissa olisi opetettava kriittistä ajattelua ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa niin, että lapset pystyvät käsittelemään kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Perustasolla lapsille olisi annettava tietoa kestävästä energiasta, kulutuksesta ja tuotannosta, ruokahävikin vähentämisestä ja vastuullisten elintarvikevalintojen tekemisestä.

Äskettäin hyväksytyssä EU:n koulujakelujärjestelmien arviointia käsittelevässä kertomuksessa esitetään lisää suosituksia siitä, miten koulujärjestelmiä voitaisiin parantaa kestävän kehityksen edistämiseksi. ”Ravitsemuskasvatuksen parantaminen käsittelemällä opetuksessa elintarvikkeiden alkuperää ja arvoa ja järjestämällä vierailuja maatiloille ja maatalous- ja elintarvikealan yrityksiin saattaisi tehostaa koulujakelujärjestelmää ja edistää osaltaan nuorille suunnattua valistusta kestäväpohjaisesta ruokavaliosta”, sanoi esittelijä Arnold Puech d'Alissac. ETSK kehottaa myös parantamaan kestävää kehitystä edistävään koulutukseen esimerkiksi elpymis- ja palautumistukivälineestä, Erasmus+-ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta varatun rahoituksen käyttöä.

Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toteuttaminen on tällä hetkellä jäsenvaltioissa eri vaiheissa, ja se on räätälöitävä paikallisiin tarpeisiin.

”Koulutusta on muutettava viipymättä, jotta voidaan varmistaa kestävä tulevaisuus jäsenvaltioissa. Koulutus on avain nuorten, opettajien ja vanhempien aktiiviseen osallistamiseen tässä prosessissa”, sanoi Babrauskienė. (ks)