Икономическото възстановяване на ЕС — трябва да има по-голяма яснота относно ролята на гражданското общество

Изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в повечето държави — членки на ЕС, се нуждае от по-ясни системи за управление. Разпределението на отговорностите между централното, регионалното и местното равнище все още е неясно. ЕИСК бие сигнал за тревога и в становището си относно „Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.“, прието на октомврийската му пленарна сесия и изготвено от Гонсалу Лобу Шавие, подчертава, че механизмите за включване на организациите на гражданското общество и социалните партньори във фазите на изпълнение, наблюдение и корекции на НПВУ се нуждаят от по-голяма яснота.

ЕИСК вече сигнализира за този проблем във февруарската си резолюция, но ситуацията остава непроменена въпреки усилията на Европейската комисия. Затова ЕИСК настоятелно призовава за по-голям надзор върху тези изключително важни аспекти за възстановяването на Съюза.

„Привличаме вниманието върху необходимостта от измерване на напредъка в изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Нуждаем се от добри показатели за мониторинг, тъй като те са от съществено значение за определяне на посоката на бъдещото развитие и възстановяване на ЕС. Държавите членки трябва да реагират по подходящ начин на това предизвикателство и е нужна смелост, за да се осведомят гражданите за огромните трудности, които предстоят“, заяви г-н Лобу Шавие по време на дебата.

В становището относно „Икономическа политика на еврозоната (2021 г.)“, изготвено от Кристи Събер, ЕИСК посочва също, че пандемията все още не е приключила и икономическите последици ще продължат няколко години. Поради това е необходим специален, и нов микс от извънредни икономически политики. Икономиките на ЕС и еврозоната отново отбелязват бърз растеж. Същевременно обаче ЕС преминава през най-тежкия период в икономическата история на европейската интеграция. В този критичен момент само държавните разходи могат да спомогнат за смекчаване на ситуацията.

ЕИСК оценява бързата реакция за противодействие на пандемията както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки, и приветства факта, че съвместните усилия се превърнаха в съществена част от стратегията за възстановяване. В изказването си на пленарната сесия г-жа Събер заяви: „Особено през първата половина на 2020 г. инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса спомогнаха за облекчаване на много трудните икономически условия, главно като стабилизираха пазарите, работните места и личните доходи. Тази първа стъпка беше последвана от NextGenerationEU (NGEU) — стабилен и идключително иновативен фискален принос. И двете инициативи бяха бърз и гъвкав отговор на пандемията.“ (mp)