Подкаст – „Гледната точка на обикновените хора“ — С2, Е5: Без свобода на медиите няма демокрация

ЕС все още се ползва със статута на най-безопасното място за журналисти в света; това обаче лесно може да се промени предвид засилващата се тенденция на сплашване, тормоз и дори убийства на репортери.

Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

През октомври Европейската комисия прие работната си програма за 2022 г. „Заедно правим Европа по-силна“, с акцент върху възстановяването на по-справедливо и по-устойчиво общество след COVID-19 и ускоряването на екологичния и цифровия преход. С радост отбелязвам, че много от препоръките, съдържащи се в резолюцията на ЕИСК, приета на юнската пленарна сесия, са възприети.

Отбележете си в календара

Право в целта!

Право в целта!

В рубриката ни „Право в целта“, задаваме въпроси на членове на ЕИСК относно важни становища, които оказват въздействие върху ежедневието на гражданите в ЕС.

Днес даваме думата на Джузепе Гуерини, докладчик по становището относно икономиката на цифровите платформи и по-специално на кооперациите на платформи.

Джузепе Герини – Икономика на цифровите платформи: силно разрастващо се явление, което прескача границите на Европейския съюз

Цифровите платформи изграждат „виртуално пространство“, където се извършват взаимодействия и обмен, които са много повече от обикновена среща между търсене и предлагане и могат да упражняват все по-прецизен контрол и влияние по отношение на работници, доставчици и ползватели. Те представляват и изключителна възможност за революционни иновации, като предлагат нови услуги за клиентите и нови възможности за заетост. Това става възможно чрез използването на схеми за профилиране и широко използване на данните, като се прилагат системи за изкуствен интелект и алгоритми, определяни от този, който управлява платформите.

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“.

В нашия раздел „Въпрос към...“ помолихме София Виеганд да отговори на актуален въпрос по тема, която привлече общественото внимание, а именно COP26 в Глазгоу.

Софиа Виганд: COP26 изрази разочарованието на младите хора, но не отне надеждата

ЕИСК Инфо: Срещата на върха на COP26 в Глазгоу отговори ли на очакванията на по-младото поколение, което активно търси ефективни решения за борба с глобалното затопляне?

Познайте кой е нашият гост...

Гост — изненада

Всеки месец в нашата колона „Гост — изненада“ Ви запознаваме с публична личност, чиято работа и ангажираност се възприемат от другите като източник на вдъхновение. Възхищаваме се на тези личности за смелостта, целеустремеността и вярността към идеалите.

 

Матю Каруана Галиция: „Правя всичко възможно смъртта на майка ми да не е напразно!“

Ексклузивно интервю с Матю Каруана Галиция, разследващ журналист и директор на фондация „Дафне Каруана Галиция“ в Малта.

„Работя във фондация „Дафне Каруана Галиция“ в Малта, която носи името на майка ми — Дафне. Тя беше журналистка в продължение на 30 години, която разследва корупцията по високите етажи на властта и социалните въпроси в Малта, и беше убита по време на едно от най-важните си разследвания на 16 октомври 2017 г. Бях свидетел на убийството. И оттогава със семейството ми се борим за справедливост за нея“.

Новини от ЕИСК

Бъдещата търговска политика на ЕС трябва да бъде отворена, справедлива, приобщаваща и устойчива

В рамките на пленарното разискване относно бъдещето на търговската политика на ЕС в променящата се световна действителност ЕИСК подчерта, че само една открита, справедлива, приобщаваща и устойчива търговия би могла да осигури устойчиво възстановяване и да донесе просперитет на предприятията и хората. Той също така призна ключовата роля на Световната търговска организация в това усилие.
 

Трябва да се преодолеят нарушенията на свободите и правата на Шенгенското пространство

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства новата стратегия на ЕС за бъдещето на Шенгенското пространство, предложена от Европейската комисия. ЕИСК обаче предупреждава, че ЕС и държавите членки са задължени да спазват Хартата на основните права по отношение на управлението на европейските и националните граници, полицейското и съдебното сътрудничество и политиките в областта на миграцията и убежището.

Промишлената политика – време е ЕС да постигне нещо повече от преодоляването на пазарните дефекти

Въпросът за най-добрия начин да се гарантира стратегическата независимост на промишлеността в Европа беше основен акцент в дебата относно промишлената политика на пленарната сесия на ЕИСК през октомври

Обръщане на негативните тенденции в областта на върховенството на закона в целия ЕС с помощта на гражданското общество

На Конференцията за основните права и принципите на правовата държава, организирана от Европейския икономически и социален комитет, бяха откроени сериозни нарушения и отрицателни тенденции в четирите области, обхванати от европейския механизъм за върховенството на закона (правосъдие, корупция, медии и принцип на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите). ЕИСК подчерта, че гражданското общество е динамичен участник в усилията за защита на този основен принцип на ЕС.

 

Икономическото възстановяване на ЕС — трябва да има по-голяма яснота относно ролята на гражданското общество

Изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в повечето държави — членки на ЕС, се нуждае от по-ясни системи за управление. Разпределението на отговорностите между централното, регионалното и местното равнище все още е неясно. ЕИСК бие сигнал за тревога и в становището си относно „Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.“, прието на октомврийската му пленарна сесия и изготвено от Гонсалу Лобу Шавие, подчертава, че механизмите за включване на организациите на гражданското общество и социалните партньори във фазите на изпълнение, наблюдение и корекции на НПВУ се нуждаят от по-голяма яснота.

5G — ЕИСК настоятелно призовава Комисията да направи допълнителна оценка на въздействието върху човешкото здраве и околната среда

Европейската комисия би трябвало да продължи с процеса на оценка на многосекторното въздействие на новите технологии 5G и 6G. Необходими са инструменти и мерки за справяне с рисковете и преодоляване на уязвимите места. В становището, изготвено от Думитру Форнеа и прието от асамблеята на пленарната сесия през октомври, ЕИСК заема твърда позиция и отбелязва, че е необходимо социалните, здравните и екологичните въпроси да бъдат проучени с участието на гражданите и всички заинтересовани страни, въпреки факта, че дебатът относно разгръщането на 5G мрежите се превърна в противоречива и политическа дискусия.

ЕИСК: Инициативата на Комисията за екологизиране на въздухоплаването може да бъде подобрена

Новата инициатива на Европейската комисия за ускоряване на растежа на пазара на устойчиви авиационни горива (УАГ) е стъпка в правилната посока, но са необходими някои изменения, за да се гарантира, че тя може да се приложи ефективно, без да създава нарушения. Това е основното послание на становището по предложението за ReFuelEU — сектор „Авиация“, изготвено от Томас Кроп и прието на октомврийската пленарна сесия.

ЕИСК смята, че е от основно значение да се преосмислят приоритетите и продоволствената сигурност и устойчивостта да се поставят на челно място в дневния ред на ЕС

Неотдавнашните събития, причинени от COVID-19, екстремните метеорологични условия, дължащи се на смущенията в климата, кибератаките и Брексит, показаха необходимостта от преосмисляне на приоритетите и подобряване на устойчивостта и издръжливостта на продоволствените системи на ЕС, чрез засилване на автономността им. Продоволствената сигурност не е даденост за много от гражданите на ЕС.

Устойчивото и балансирано развитие на селските и градските райони е ключът към благосъстоянието на гражданите на ЕС, заявява ЕИСК

ЕИСК призовава политиците да приложат всеобхватна и цялостна стратегия, която да благоприятства балансирано, съгласувано, справедливо и устойчиво развитие на селските и градските райони. За тази цел е необходимо да се извлече полза от ролята на местните общности, да се стимулират традиционните индустрии и да се създават нови икономически дейности и възможности за работа в селските райони, като същевременно се насърчават полезните взаимодействия с градските райони.

Фискални правила на ЕС — ЕИСК призовава за реформи

Фискалната рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана. Това трябва да се направи не само за стабилизиране на икономиката в средносрочен план, но и за финансиране на социално-екологичната трансформация на нашата икономика и за гарантиране на пълна заетост, висококачествени работни места и справедливи преходи. Посланието на становището, изготвено от Доминика Бигон и прието от асамблеята на пленарната сесия през октомври, е недвусмислено: Европейската комисия трябва да продължи решително работата по преразглеждането на рамката за икономическо управление на ЕС.

 

Устойчивата реклама има потенциала да даде тласък на екологичния преход на Европа

В становище по собствена инициатива, прието на октомврийската пленарна сесия, ЕИСК изложи мерки, с които рекламата да се адаптира към предизвикателствата на изменението на климата и възстановяването след пандемията, като същевременно продължи да играе своята важна роля в европейската икономика и култура.

За да бъде успешна, устойчивата промишлена стратегия за ЕС трябва да бъде приобщаваща и да отчита социалното въздействие

Промишлената стратегия за периода след пандемията, целяща да гарантира стабилно възстановяване, трябва да включва гражданското общество, подчертава ЕИСК в неотдавнашен доклад относно проекта за нова промишлена стратегия на ЕС. Тя трябва да бъде съсредоточена върху устойчивостта и благосъстоянието, да измерва социалното въздействие и да насърчава изграждането на ефективна и достъпна здравна система.

ЕИСК призовава за нови политики на ЕС в подкрепа на стъкларската промишленост

След диалога относно прехода към неутрално по отношение на климата общество, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за предприемане на повече действия за защита на европейската стъкларска промишленост.

Смесено обучение: трябва да се внимава да не пострадат равният достъп, пълният образователен цикъл и социалните умения

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) изрази определени резерви във връзка с неотдавнашното предложение на Комисията за въвеждане на смесено обучение — традиционно обучение, ръководено от учител, съчетано с онлайн или друга самостоятелна работа — в основното и средното образование, като постави под въпрос навременността му, като се има предвид колко силно засегна пандемията от COVID-19 образователните системи в Европа и на други места.

Очаква се увеличаване на търсенето на висококачествени дългосрочни грижи

Изключително високата смъртност по време на пандемичната криза изведе на преден план структурни и системни проблеми в модела за грижи в центровете за здравни грижи. Освен това удължаването на средната продължителност на живота и произтичащото от това увеличаване на броя на възрастните хора през следващите години изтъкват необходимостта от реформиране на модела за грижи.

Бъдете свързани и нека поддържаме връзка!

Семинарът „Свързване на ЕС“ за 2021 г. в Лисабон приключи. За четиринадесети път събрахме експерти в областта на комуникациите от организираното гражданско общество и пресслужбите, за да говорим за Европа, за която мечтаем. Сега е време да превърнем мечтата за силна, безопасна, сигурна, справедлива, приобщаваща и обещаваща Европа в реалност.

 

Новини от групите

Насърчаване на използването на изкуствен интелект в европейските микро-, малки и средни предприятия

От група „Работодатели“

Настоящото многообразие и потенциал на приложенията на изкуствения интелект (ИИ) са почти неограничени и много предприятия и граждани понастоящем използват несъзнателно решения, основани на ИИ. Тъй като тези иновативни технологии стават все по-широко разпространени, микро-, малките и средните предприятия (ММСП) трябва да възприемат ИИ, за да запазят позицията си спрямо съществуващите и нововъзникващите конкуренти. Няколко пречки обаче водят до разминаване в степента на внедряване на ИИ между пазарите и/или между големите корпорации и ММСП. Неотдавнашно проучване очерта възможностите и предизвикателствата, свързани с внедряването на ИИ от европейските ММСП.

 

Осигуряване на заплати, гарантиращи жизнен минимум, като стъпка към премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете

От група „Работници“ на ЕИСК

10 ноември беше Денят на равното заплащане през 2021 г. и предостави възможност да се повиши осведомеността за разликата в заплащането на жените и мъжете, която в Европа е средно над 14 % и значително по-висока в някои държави. В някои случаи тенденцията се подобрява, но в други настоящият темп на подобряване ще доведе до задоволителни резултати едва след няколко хиляди години...

Организациите на гражданското общество призовават за стратегия на ЕС за гражданското общество

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На конференция на тема „Организациите на гражданското общество: ключови участници за бъдещето на Европа“, която се проведе на 5 ноември 2021 г., организирана от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК (в партньорство с мрежатаCivil Society Europe и с подкрепата на групата за връзка на ЕИСК и категория „Асоциативен живот“), организациите на гражданското общество (ОГО) и техните представителни организации отново отправиха призива си за създаване на стратегия на ЕС за гражданското общество и за европейски статут на асоциациите. Подходящите последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа и редовният, структуриран диалог с организациите на гражданското общество бяха счетени за ключови аспекти за възстановяването на доверието на гражданите в политиката и за укрепването на европейската демокрация.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

„Истината за лъжите“ чака да бъде разкрита

ЕИСК си партнира с фестивала на изкуствата Europalia и приветства с добре дошъл Борис Шармац

За да отбележи Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г., ЕИСК организира прожекцията на кратък филм от Europalia Arts Festival.