Economisch herstel in de EU — een duidelijkere rol voor het maatschappelijk middenveld

De uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in de meeste EU-lidstaten vergt heldere bestuurssystemen. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen centraal, regionaal en lokaal niveau is nog steeds onduidelijk. Het EESC slaat alarm en benadrukt in het advies over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021, dat is opgesteld door Gonçalo Lobo Xavier en tijdens zijn oktoberzitting is goedgekeurd, dat er duidelijkere mechanismen moeten komen om maatschappelijke organisaties en sociale partners bij de uitvoering, monitoring en aanpassing van de nationale herstel- en veerkrachtplannen te betrekken.

Het EESC heeft deze kwestie al in zijn resolutie van februari aan de orde gesteld, maar ondanks de inspanningen van de Europese Commissie is er nog geen verandering gekomen in de situatie. Het EESC dringt er dan ook met klem op aan dat deze aspecten, die van cruciaal belang zijn voor het herstel van de Unie, nader worden bekeken.

“Het is noodzakelijk dat de vorderingen met de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen worden gemeten. Voor de monitoring zijn goede indicatoren nodig; deze zijn van essentieel belang om de koers uit te zetten voor de toekomstige ontwikkeling en het verdere herstel van de EU. De lidstaten moeten deze uitdaging adequaat het hoofd bieden: het vergt moed om burgers bewust te maken van de enorme problemen die in het verschiet liggen”, aldus Lobo Xavier tijdens het debat.

In het advies over het economisch beleid voor de eurozone 2021, opgesteld door Kristi Sõber, wijst het EESC er ook op dat de pandemie nog niet achter de rug is en dat de economische gevolgen nog jarenlang voelbaar zullen zijn. Een specifieke en nieuwe economische beleidsmix voor noodsituaties is dan ook onontbeerlijk. De economieën van de EU en de eurozone groeien weer snel. Tegelijkertijd staat de EU voor economische uitdagingen die in de loop van haar integratieproces nog nooit zo groot zijn geweest. Alleen overheidsuitgaven kunnen verlichting bieden in deze kritieke situatie.

Het EESC waardeert de snelle reactie op zowel EU- als nationaal niveau om de pandemie te bestrijden en is ingenomen met het feit dat gezamenlijke inspanningen een belangrijk onderdeel zijn geworden van de herstelstrategie. “Vooral in de eerste helft van 2020 hebben de corona-investeringsinitiatieven geholpen om de zeer moeilijke economische omstandigheden te verzachten, met name door het stabiliseren van de markten, de werkgelegenheid en de persoonlijke inkomens”, aldus Sõber tijdens de zitting. “Deze eerste stap werd gevolgd door NextGenerationEU, de krachtige en zeer innovatieve begrotingsbijdrage. Beide initiatieven hebben een snelle en flexibele reactie op de pandemie opgeleverd.” (mp)