По време на юнската пленарна сесия на ЕИСК Франс Тимерманс обяви мерки за защита на най-уязвимите от евентуалното включване на цените на въглеродните емисии в цените на горивата за отопление и транспорт и изслуша предложенията на ЕИСК за подобряване на процеса на вземане на корпоративни решения относно екологичния преход чрез социален диалог.

Като приветства изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, председателката на ЕИСК Криста Швенг заяви: „Зеленият пакт е амбициозна стратегия за растеж, за да може ЕС да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да даде икономически тласък, но трябва да бъдат укрепени аспектите, свързани със социалните, трудовите и здравните въпроси и равнопоставеността, за да се гарантира, че никой човек, общност, работник, сектор или регион няма да бъде пренебрегнат.“

Г-н Тимерманс заяви, че социалното измерение на екологичния преход е за Комисията от основно значение, тъй като пандемията е довела до непропорционално социално неравенство. Той описа основните елементи на пакета „Адаптиране към цел 55“, който ще бъде публикуван на 14 юли.

Пакетът ще „включи социалната справедливост в новите предложения“, заяви г-н Тимерманс. Това ще стане чрез:

  • справедливо поделяне на тежестта на действията в областта на климата между отраслите, правителствата и отделните лица, и
  • въвеждане на социален механизъм, който да спомогне за смекчаване на въздействието върху най-уязвимите от мерките, като евентуалното разширяване на търговията с емисии, така че да обхване и горивата за отопление и транспорт.

„Трябва да защитим уязвимите домакинства от потенциалното увеличение на цените на горивата за отопление и транспорт, особено в региони, в които няма леснодостъпни чисти възможности“, заяви г-н Тимерманс. „Така че ако искаме да въведем търговия с емисии за тези горива, това означава, че трябва да продължим ангажимента си за социална справедливост. Всяко предложение относно търговията с емисии в тези нови сектори трябва същевременно да бъде придружено от предложение за социалното въздействие.”

В рамките на дебата г-н Тимерманс изслуша приноса на ЕИСК за оформянето на социално споразумение, неразделна част от Зеления пакт. Предложенията, представени от докладчика Норберт Клуге в становище, озаглавено „Не може да има Зелен пакт без социален пакт“, бяха насочени към по-активно участие на работниците в процеса на вземане на корпоративни решения и към корпоративна социална отговорност.

„Смятаме, че като дадем глас на работниците, можем да подобрим качеството на икономическите решения, които дружествата вземат при прехода към екологосъобразен модел“, заяви г-н Клуге.

„Съществува тенденция информацията, консултациите и участието на работниците на равнище управителен съвет да подкрепят по-дългосрочен подход и да подобряват качеството на процеса на вземане на решения в рамките на програма за икономически реформи“, заяви г-н Клуге.

ЕИСК подчертава, че при все това социалният пакт като съществена част от зелен пакт със сигурност не е свързан само с работата. Той се отнася до доходите, социалната сигурност и фискалната подкрепа за всички, които се нуждаят от такава, включително тези, които изобщо нямат достъп до работа. (dm)