An Comhaontú Glas don Eoraip: “Beidh sé cóir, nó ní bheidh sé ann in aon chor”

Sa seisiún iomlánach a bhí ag CESE i mí an Mheithimh, d’fhógair an tUasal Frans Timmermans bearta chun na daoine is leochailí a chosaint sa chás go leathnófar praghsáil carbóin go praghsanna breoslaí téimh agus iompair. Thug sé éisteacht chomh maith do thograí CESE chun feabhas a chur ar an gcinnteoireacht chorparáideach maidir leis an aistriú glas trí idirphlé sóisialta a bhunú.

Agus í ag cur fáilte roimh Frans Timmermans, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, bhí an méid seo a leanas le rá ag Christa Schweng, Uachtarán CESE: “Straitéis fáis uaillmhianach atá sa Chomhaontú Glas, agus é mar aidhm aige aeráidneodracht san Aontas Eorpach a bhaint amach faoi 2050 agus ugach eacnamaíoch a thabhairt. Ní mór, áfach, na gnéithe sóisialta, saothair, sláinte agus cothromais den chomhaontú a neartú ar mhaithe lena chinntiú nach bhfágfar aon duine, pobal, earnáil ná réigiún ar gcúl.”

Chuir an tUasal Timmermans in iúl gurb í an ghné shóisialta san aistriú glas an chloch is mó ar phaidrín an Choimisiúin i bhfianaise a dhona atá na héagothromaíochtaí sóisialta tar éis dóibh imeacht chun donais mar gheall ar an bpaindéim. Thug sé cuntas ar na príomhghnéithe den phacáiste “Fit for 55” atá le seoladh an 14 Iúil (astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 55 %).

Leis an bpacáiste, déanfar deimhin de go bhfuil “an chothroime shóisialta fite fuaite leis na tograí nua”, arsa an tUasal Timmerans, trí:

  • an t-ualach oibre maidir le gníomhú ar son na haeráide a roinnt go cothrom idir na tionscail, na rialtais agus daoine aonair, agus;
  • sásra sóisialta a thabhairt isteach chun an tionchar atá ag bearta, ar nós trádáil astaíochtaí a smaoinítear ar a leathnú go breoslaí téimh agus iompair, ar na daoine is leochailí a mhaolú.

“Ní mór dúinn teaghlaigh leochaileacha a chosaint i gcoinne méaduithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar phraghsanna breoslaí téimh agus iompair, go háirithe i réigiúin nach bhfuil teacht éasca ar roghanna glana iontu,” arsa an tUasal Timmermans. “Mar sin, dá mbeimis chun trádáil astaíochtaí a thabhairt isteach maidir leis na breoslaí sin, d’fhágfadh sé sin go mbeadh orainn a bheith níos dáiríre fós faoinár dtiomantas don chothroime shóisialta. Ag an am céanna, bheadh gá le togra maidir leis an tionchar sóisalta a chuirfí isteach taobh le haon togra a bhaineann le trádáil astaíochtaí sna hearnálacha nua sin.”

Mar chuid den díospóireacht, mhínigh CESE don Uasal Timmermans conas mar a d’fhéadfaí comhaontú sóisialta a chur i dtoll a chéile mar ghné lárnach den Chomhaontú Glas. Tá na tograí, arna leagan amach ag an rapóirtéir Norbert Kluge i dtuairim dar teideal Ní bheidh aon Chomhaontú Glas gan comhaontú sóisialta, dírithe ar rannpháirtíocht níos láidre na n-oibrithe sa chinnteoireacht chorparáideach agus ar an bhfreagracht shóisialta chorparáideach.

“Creidimid gur féidir linn, trí ghlór na n-oibrithe a thabhairt isteach, feabhas a chur ar cháilíocht na gcinntí eacnamaíocha a dhéanann cuideachtaí agus iad i mbun aistriú chuig samhail ghlas”, arsa an tUasal Kluge.

“Go hiondúil, is gnáth go dtugtar tús áite san fhaisnéis, comhairliúchán agus rannpháirtíocht ar leibhéal na bhfostaithe do chur chuige níos fadtréimhsí agus d’fheabhas a chur ar cháilíocht na cinnteoireachta i gclár oibre athchóirithe eacnamaíoch.” arsa an tUasal Kluge.

É sin ráite, cuireann CESE i bhfáth gur cinnte nach mbaineann comhaontú sóisialta, mar chuid riachtanach de chomhaontú glas nua, le hobair amháin. Baineann sé le hioncam, slándáil shóisialta agus tacaíocht fhioscach do gach duine a bhfuil gá acu léi, lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil aon rochtain acu ar obair ar chor ar bith. (dm)