“Eiropas zaļais kurss būs taisnīgs, vai tā nebūs vispār”

EESK jūnija plenārsesijā Frans Timmermans paziņoja par pasākumiem, kuru mērķis ir pasargāt visneaizsargātākos iedzīvotājus no oglekļa cenas iespējamās attiecināšanas uz apkuri un transporta degvielu, un uzklausīja EESK priekšlikumus uzlabot uzņēmumu lēmumu pieņemšanu zaļās pārkārtošanās jomā, izmantojot sociālo dialogu.

Sveicot Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku Frans Timmermans, EESK priekšsēdētāja Christa Schweng teica: “Zaļais kurss ir vērienīga ES izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un nodrošināt ekonomisku impulsu, taču būtu jāstiprina sociālā, nodarbinātības, veselības un līdztiesības dimensija, lai nodrošinātu, ka neviens cilvēks, kopiena, darba ņēmējs, nozare vai reģions netiek atstāts novārtā.”

Frans Timmermanssacīja, ka zaļās pārkārtošanās sociālā dimensija ir Komisijas galvenās bažas, jo pandēmija ir nesamērīgi palielinājusi sociālās atšķirības. Viņš raksturoja galvenos elementus “Gatavi mērķrādītājam 55 %” paketē, kas tiks uzsākta 14. jūlijā.

Frans Timmermans norādīja, ka “pakete materializēs sociālo taisnīgumu jaunos priekšlikumos”,

  • taisnīgi sadalot klimatrīcības slogu starp nozarēm, valdībām un indivīdiem un
  • ieviešot sociālo mehānismu, lai palīdzētu mazināt tādu pasākumu kā emisiju tirdzniecības iespējamā attiecināšana uz apkuri un transporta degvielām ietekmi uz visneaizsargātākajiem.

“Mums ir jāaizsargā neaizsargātās mājsaimniecības pret iespējamu cenu pieaugumu apkurei un transporta degvielai, jo īpaši reģionos, kur tīras enerģijas iespējas nav viegli pieejamas,” teica Frans Timmermans. “Tādējādi, ja mēs ieviešam emisijas kvotu tirdzniecību attiecībā uz šiem kurināmajiem, tas nozīmē, ka mums ir arī turpmāk jārīkojas, lai sekmētu sociālo taisnīgumu. Jebkuram priekšlikumam par emisiju tirdzniecību šajās jaunajās nozarēs vienlaikus ir jānāk kopā ar priekšlikumu par sociālo ietekmi.”

Debatēs Frans Timmermans tika iepazīstināts ar EESK ieguldījumu sociālā kursa kā zaļā kursa neatņemamas sastāvdaļas veidošanā. Ziņotāja Norbert Kluge atzinumā “Zaļajam kursam bez sociālā kursa — nē!” izklāstītie priekšlikumi ir vērsti uz darba ņēmēju lielāku līdzdalību uzņēmumu lēmumu pieņemšanā un uz uzņēmumu sociālo atbildību.

“Mēs uzskatām, ka, paužot darba ņēmēju viedokli, mēs varam uzlabot to ekonomisko lēmumu kvalitāti, kurus uzņēmumi pieņem pārejā uz zaļo modeli,” sacīja Norbert Kluge.

“Darba ņēmēju informēšana, apspriešanās un līdzdalība valdes līmenī veicina ilgtermiņa pieeju un uzlabo lēmumu pieņemšanas kvalitāti ekonomikas reformu kontekstā,” teica Norbert Kluge.

Tomēr EESK uzsver, ka sociālais kurss kā zaļā kursa būtiska sastāvdaļa ir saistīts ne tikai ar darbu. Tas ir saistīts ar ienākumiem, sociālo nodrošinājumu un fiskālo atbalstu visiem, kam tas vajadzīgs, tostarp tiem, kuriem vispār nav piekļuves darbam. (dm)