“Alleen een rechtvaardige Europese Green Deal is te rechtvaardigen”

Tijdens de junizitting van het EESC heeft Frans Timmermans maatregelen aangekondigd om de meest kwetsbare groepen te beschermen bij de mogelijke uitbreiding van de koolstofbeprijzing tot brandstoffen voor verwarming en vervoer, en luisterde hij naar de voorstellen van het EESC om de besluitvorming van bedrijven over de groene transitie te verbeteren door middel van sociale dialoog.

EESC-voorzitter Christa Schweng verwelkomde de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans: “De Green Deal is een ambitieuze groeistrategie om de EU vóór 2050 klimaatneutraal te maken en een economische impuls te geven, maar het is zaak de sociale, arbeids-, gezondheids- en rechtvaardigheidsaspecten ervan te versterken om ervoor te zorgen dat geen enkele persoon, gemeenschap, werknemer, sector of regio daarbij buiten de boot valt.”

Timmermans gaf aan dat de sociale dimensie van de groene transitie het voornaamste punt van zorg van de Commissie is, aangezien de sociale ongelijkheden door de pandemie buitenproportioneel zijn toegenomen. Hij beschreef voorts de belangrijkste elementen van het "Fit for 55"-pakket, dat op 14 juli zal worden uitgebracht.

Het pakket zal “sociale rechtvaardigheid inbouwen in de nieuwe voorstellen”, aldus Timmermans, door:

  • de lasten van klimaatmaatregelen eerlijk te verdelen tussen bedrijven, overheden en particulieren, en
  • een sociaal mechanisme in te voeren om de impact van maatregelen zoals de mogelijke uitbreiding van de emissiehandel tot brandstoffen voor verwarming en vervoer, voor de meest kwetsbare groepen te helpen verlichten.

“We moeten kwetsbare huishoudens beschermen tegen mogelijke hogere prijzen van brandstoffen voor verwarming en vervoer, vooral in regio's waar niet zonder meer schone opties voorhanden zijn," aldus Timmermans. “Als we deze brandstoffen aan de emissiehandel onderwerpen, dan moeten we onze inspanningen ten behoeve van sociale rechtvaardigheid naar een hoger niveau tillen. Elk voorstel over de handel in emissierechten in deze nieuwe sectoren moet gepaard gaan met een voorstel over de sociale impact.”

Tijdens het debat luisterde Timmermans naar de bijdrage van het EESC aan de totstandkoming van een sociale deal die integraal deel uitmaakt van de Green Deal. De voorstellen, die door rapporteur Norbert Kluge in het advies “Geen Green Deal zonder een sociale deal” uiteen zijn gezet, gingen over meer inspraak van werknemers in de besluitvorming van bedrijven en over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Wij geloven dat het de kwaliteit van de economische besluiten die bedrijven nemen bij de transitie naar een groen model ten goede komt als “de workers’ voice” daarbij wordt meegenomen”, aldus Kluge,

"Informatie, raadpleging en participatie van werknemers in bestuursorganen ondersteunen het langetermijndenken en de kwaliteit van de besluitvorming in het kader van economische hervormingen".

Het EESC benadrukt wel dat een sociale deal, als intrinsiek onderdeel van een Green Deal, niet alleen verband houdt met “werk”. Het gaat om inkomen, sociale zekerheid en financiële steun voor iedereen die het nodig heeft, ook degenen die helemaal geen toegang hebben tot werk. (dm)