Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu juuni istungjärgul teatas Frans Timmermans meetmetest, mille eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid inimesi juhul, kui CO2 heite maksustamist laiendatakse küttele ja sõidukikütustele, ning kuulas ära komitee ettepanekud parandada sotsiaalse dialoogi kaudu ettevõtete otsustusprotsessi rohelisele majandusele ülemineku küsimuses.

Komitee president Christa Schweng tervitas Euroopa Komisjoni juhtivat asepresidenti Frans Timmermansi järgmiste sõnadega: „Roheline kokkulepe on ambitsioonikas kasvustrateegia, mille abil EL peab saavutama 2050. aastaks kliimaneutraalsuse ja andma majanduslikke impulsse, ent tugevdada tuleks sotsiaal-, tööhõive-, tervise- ja õigluse mõõdet, tagamaks et ühtki inimest, kogukonda, töötajat, sektorit ega piirkonda ei jäeta kõrvale.“

Frans Timmermans ütles, et rohepöörde sotsiaalne mõõde on komisjoni jaoks esmatähtis, sest pandeemia tõttu on sotsiaalne ebavõrdsus kasvanud enneolematuks. Ta kirjeldas paketi „Eesmärk 55“ põhielemente, mis avaldatakse 14. juulil.

Frans Timmermansi sõnul kinnistab pakett sotsiaalse õigluse uutesse ettepanekutesse,

  • jagades kliimameetmetega seotud koormuse õiglaselt tööstusharude, valitsuste ja üksikisikute vahel,
  • võttes kasutusele sotsiaalse mehhanismi, mille abil pehmendada mõju, mida meetmed avaldavad kõige haavatavamatele, nt heitkogustega kauplemise süsteemi võimaliku laiendamise puhul küttele ja sõidukikütustele.

„Me peame kaitsma haavatavaid majapidamisi kütte ja sõidukikütuste hinna võimaliku tõusu eest, eelkõige piirkondades, kus puhtad lahendused ei ole kättesaadavad,“ ütles Frans Timmermans. „See tähendab, et kui me kehtestame nende kütuste heitkogustega kauplemise süsteemi, siis peame astuma sammu edasi ka oma kohustumises tagada sotsiaalne õiglus. Iga ettepanek heitkogustega kauplemise kohta nendes uutes sektorites peab käima käsikäes ettepanekuga sotsiaalse mõju kohta.“

Arutelu osana kuulas Frans Timmermans ära komitee panuse sotsiaalse kokkuleppe kujundamise kohta, mis oleks rohelise kokkuleppe osa. Raportöör Norbert Kluge ettepanekud, mis esitati arvamuses „Rohelise kokkuleppeni ei saa jõuda ilma sotsiaalse kokkuleppeta“, keskendusid töötajate suuremale osalemisele ettevõtte otsustusprotsessis ja ettevõtte sotsiaalsele vastutusele.

„Usume, et kaasates töötajate arvamuse, saame parandada selliste majanduslike otsuste kvaliteeti, mida ettevõtted teevad rohelisele mudelile üle minnes“, ütles Norbert Kluge.

Ta ütles: „Töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine ning nende osalemine juhtorganites kaldub soosima pikemaajalist lähenemisviisi ja parandab otsustusprotsessi kvaliteeti majandusreformide kavas.“

Kuid komitee rõhutab, et sotsiaalne kokkulepe kui uue rohelise kokkuleppe oluline osa ei ole seotud ainult töötamisega. See hõlmab sissetulekut, sotsiaalkindlustust ja maksutoetust kõigile vajajatele, samuti neile, kellel puudub täielikult juurdepääs tööle. (dm)