ETSK:n kesäkuun täysistunnossa Frans Timmermans kertoi toimenpiteistä, joilla suojellaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia siinä tilanteessa, että hiilen hinnoittelua laajennetaan lämmitys- ja liikennepolttoaineisiin. Lisäksi hänelle esitettiin ETSK:n ehdotukset yritysten vihreää siirtymää koskevan päätöksenteon parantamisesta työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun avulla.

Toivottaessaan tervetulleeksi Euroopan komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng totesi: ”Vihreän kehityksen ohjelma on kunnianhimoinen kasvustrategia EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja talouden vauhdittamiseksi, mutta sen sosiaalista sekä työelämään, terveyteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvää ulottuvuutta olisi vahvistettava, jotta voitaisiin varmistaa, ettei yksikään ihminen, yhteisö, työntekijä, ala tai alue jää jälkeen.”

Timmermans totesi, että komissio pitää vihreän siirtymän sosiaalista ulottuvuutta ensisijaisen tärkeänä pandemian aiheuttaman kohtuuttoman yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vuoksi. Hän kertoi 14. heinäkuuta julkaistavan 55-valmiuspaketin pääelementeistä.

Timmermansin mukaan paketissa ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus sidotaan uusiin ehdotuksiin” seuraavasti:

  • Jaetaan ilmastotoimien taakkaa oikeudenmukaisesti toimialojen, valtioiden ja yksilöiden kesken.
  • Otetaan käyttöön sosiaalinen mekanismi, jonka avulla voidaan pehmentää toimenpiteiden, esimerkiksi mahdollisen päästökaupan laajentamisen lämmitys- ja liikennepolttoaineisiin, vaikutusta kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin.

”Meidän on suojeltava heikossa asemassa olevia kotitalouksia mahdollisilta lämmitys- ja liikennepolttoaineiden hinnannousuilta erityisesti niillä alueilla, missä puhtaita vaihtoehtoja ei ole helposti saatavilla”, Timmermans sanoi. ”Jos aioimme ottaa nämä polttoaineet päästökaupan piiriin, meidän on mentävä askelta pidemmälle myös sitoutumisessamme sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kaikkiin ehdotuksiin päästökaupasta näillä uusilla aloilla on liityttävä samalla myös ehdotus sosiaalisista vaikutuksista.”

Osana keskustelua Timmermansille esitettiin ETSK:n ehdotus vihreän kehityksen ohjelman sosiaalisesta ulottuvuudesta. Esittelijä Norbert Klugen lausunnossa ”Ei vihreän kehityksen ohjelmaa ilman sosiaalista ulottuvuutta” esittämissä ehdotuksissa keskitytään työntekijöiden vahvempaan osallistumiseen yritysten päätöksentekoon sekä yritysten yhteiskuntavastuuseen.

”Uskomme, että tuomalla työntekijöiden äänen kuuluviin voimme parantaa niiden taloudellisten päätösten laatua, joita yritykset tekevät siirtyessään vihreään malliin”, Kluge sanoi.

”Työntekijöille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa yritysten hallintoelimiin edistävät yleensä pidemmän aikavälin lähestymistapaa ja parantavat päätöksenteon laatua talousuudistuksia toteutettaessa”, Kluge jatkoi.

ETSK painottaa kuitenkin, että vihreän kehityksen ohjelman sosiaalinen ulottuvuus ei liity ainoastaan työhön. Siinä on kyse tuloista, sosiaaliturvasta ja verotuksellisesta tuesta, jota annetaan kaikille sitä tarvitseville, myös niille, joilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia työllistyä. (dm)