Tematiska studiegruppen för den ekonomiska och finanspolitiska styrningen av euroområdet

This page is also available in

Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen under de senaste åren, som visat att Ekonomiska och monetära unionen (EMU) måste fördjupas, har EESK med kraft framhållit behovet av att förbättra de ekonomiska och politiska styrningsmekanismerna för euroområdet och de medlemsstater som är villiga att ansluta sig till det.

En av dessa mekanismer är rådets årliga rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet – ett dokument av strategisk betydelse inom den europeiska planeringsterminen, som innehåller riktlinjer för de nationella reformprogrammen i medlemsstaterna i euroområdet och deras landsspecifika rekommendationer. Utifrån detta dokument utarbetar EESK regelbundet yttranden med särskild inriktning på de viktigaste finanspolitiska, ekonomiska, sociala och finansiella prioriteringarna för euroområdet och EU som helhet. Mot bakgrund av den hälsomässiga, ekonomiska och sociala kris som orsakats av covid-19-utbrottet är sådana prioriteringar tydligt inriktade på att hjälpa medlemsstaterna bekämpa pandemin och säkerställa en snabb och hållbar ekonomisk återhämtning.

För att säkerställa kontinuitet i EESK:s arbete på detta område har det upprättats en tematisk studiegrupp för den ekonomiska och finanspolitiska styrningen av euroområdet. Gruppen arbetar under ledning av ECO-sektionen och utarbetar EESK:s yttranden om den ekonomiska politiken i euroområdet som uppföljning till, eller i avvaktan på, kommissionens förslag till rekommendationer för euroområdet.