Tematická študijná skupina Hospodárske a rozpočtové riadenie eurozóny

This page is also available in

Vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu v posledných rokoch, keď sa jasne ukázalo, že je potrebné prehĺbiť hospodársku a menovú úniu (HMÚ), kládol EHSV veľký dôraz na zlepšenie mechanizmov riadenia hospodárskych a politických záležitostí v eurozóne a v členských štátoch, ktoré by mali záujem o vstup do eurozóny.

Jeden z týchto mechanizmov je ročné odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky v eurozóne. Ide o dokument strategického významu v rámci európskeho semestra, ktorý poskytuje usmernenia pre národné programy reforiem členských štátov eurozóny a odporúčania pre jednotlivé krajiny. Na základe tohto dokumentu EHSV pravidelne vypracováva stanoviská, pričom osobitný dôraz kladie na kľúčové rozpočtové, hospodárske, sociálne a finančné priority pre eurozónu a EÚ ako celok. Pokiaľ ide o zdravotnú, hospodársku a sociálnu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, tieto priority sú jasne zamerané na pomoc členským štátom v boji proti pandémii a zabezpečenie rýchleho a udržateľného hospodárskeho oživenia.

S cieľom zabezpečiť kontinuitu práce EHSV v tejto oblasti bola vytvorená tematická študijná skupina pre hospodárske a rozpočtové riadenie eurozóny. Skupina pracuje pod záštitou sekcie ECO a jej úlohou je vypracovávať návrhy stanovísk EHSV na tému hospodárskej politiky eurozóny po uverejnení návrhu odporúčania Komisie pre eurozónu alebo v očakávaní jej návrhu.