Tijdelijke studiegroep Economische en budgettaire governance van de eurozone

This page is also available in

In het licht van de moeilijke economische situatie van de afgelopen jaren, waarin steeds duidelijker bleek dat een verdieping van de Economische en Monetaire Unie geboden is, is het EESC veel nadruk gaan leggen op de noodzaak van betere economische en politieke bestuursmechanismen voor de eurozone en de landen die daarvan lid willen worden.

Tot deze mechanismen behoren de jaarlijkse aanbevelingen van de Raad met betrekking tot het economisch beleid van de eurozone. Deze zijn van strategisch belang in het Europees semester: ze bevatten richtsnoeren voor de nationale hervormingsprogramma’s van de eurozonelanden en landenspecifieke aanbevelingen. Op basis van dit document brengt het EESC geregeld adviezen uit die specifiek gaan over de budgettaire, economische, sociale en financiële topprioriteiten van de eurozone en de EU als geheel. Gezien de door de COVID-19-uitbraak veroorzaakte gezondheids-, economische en sociale crisis zijn deze prioriteiten duidelijk bedoeld om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van de pandemie en voor een snel en duurzaam herstel van de economie te zorgen.

Om de werkzaamheden van het EESC op dit gebied continuïteit te verlenen is voor het economische en begrotingsbeleid een thematische studiegroep opgericht. Deze groep werkt onder auspiciën van de afdeling ECO en heeft als taak om EESC-adviezen op te stellen over het economisch beleid van de eurozone, als follow-up of ter voorbereiding van de ontwerpaanbevelingen van de Commissie voor de eurozone.