Tillgängliga språk:

Bästa läsare!

För mig känns september mycket mer som början på ett nytt år än januari. September markerar slutet på sommaruppehållet och en återgång till rutiner för arbete, möten, resor eller skola. I år känner jag detta starkare än vanligt. Vaccinationstäckningen ger oss förhoppningar om att vi åter ska kunna röra oss runt i våra regioner och i vår världsdel. Nya kulturella normer för beteende och hygien har sammantagna gett oss möjlighet till en nystart.

Kommande evenemang

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

I septemberupplagan har vi bett Alain Coheur, ordförande för sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT), att berätta om sina tankar kring utmaningarna beträffande EU:s industristrategi.

 

 

”EU:s gröna industristrategi som en hörnsten i den europeiska gröna given”

Den nya industristrategin ”Uppdatering av industristrategin 2020” [COM(2021) 350 final], som offentliggjordes den 5 maj, är utan tvekan en av EU:s viktigaste utmaningar. Det enda sättet för medlemsstaterna att övervinna krisen är att agera samordnat och se till att ingen hamnar på efterkälken. De måste återställa företagens kapacitet att skapa mervärde, att investera i en hållbar framtid samt att bevara och skapa arbetstillfällen av god kvalitet.

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi en hemlig gäst vars arbete och engagemang inspirerar andra.

I septemberupplagan har vi bjudit in Sébastien Maillard, direktör för Jacques Delors-institutet i Paris. Han berättar om sin uppfattning av begreppet ”europeisk tillhörighet”, som är särskilt viktigt under denna period av debatter om Europas framtid, vars kulmen kommer att infalla i samband med det franska ordförandeskapet under det första halvåret 2022.

Sébastien Maillard: Sa du ”tillhörighet”?

Det sista av de tre ledorden för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd är det som förbryllar mest: tillhörighet. Vad menar vi med det? I ett nötskal handlar det om det där som får dig att känna dig europeisk, om en känsla av att vara en del av denna kontinent. Kort sagt: att höra till. Det är ingenting som kan påbjudas, inte heller köpas. De områden i Frankrike som översköljs av stöd ”från Bryssel” är sällan de mest Europavänliga. Den här känslan, som är både individuell och gemensam, måste nämligen väckas, näras och få mogna fram.

EESK-nyheter

AI: Trots att 18 % av världens toppforskare är européer arbetar endast 10 % av dem i Europa.

Jayant Narayan från Världsekonomiskt forum (WEF) pekade på denna siffra under en debatt om artificiell intelligens (AI) vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarsession i juli. Han tillade att EU kan vara konkurrenskraftigt endast genom att investera i åtgärder på medellång och lång sikt för att skapa ett ekosystem som gynnar artificiell intelligens.

Frans Timmermans träffar europeiska ungdomsledare i EESK

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

I EESK:s yttrande om ett strukturerat ungdomsengagemang för klimat och hållbarhet i EU:s beslutsprocess föreslogs att det skulle inrättas ett rundabordssamtal om klimat och hållbarhet för ungdomar, för vilket EESK skulle stå värd tillsammans med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ungdomsorganisationer.

Ekonomin, miljön och människors välbefinnande måste gå hand i hand i EU efter covid-19

Ekonomiskt välstånd, omsorg om miljön och människors välbefinnande kan och måste gå hand i hand. Detta var EESK-ordförande Christa Schwengs huvudbudskap vid debatten om En ekonomi för tiden efter covid-19 som fungerar för alla – mot en välfärdsekonomi? vid EESK:s plenarsession den 7 juli 2021.

EU vinner på en sund finansiering av #NextGenerationEU

En väl fungerande finansieringsstrategi är avgörande för att anskaffa medlen för EU:s återhämtning på de internationella kapitalmarknaderna. I sitt yttrande, som utarbetats av Judith Vorbach och antogs vid plenarsessionen i juli, betonar kommittén att ett smidigt genomförande av NextGenerationEU kräver en sund och hållbar finansiering, parallellt med en solid riskhantering och låga lånekostnader.

För att få slut på fattigdomen för europeiska barn krävs en strategi som omfattar hela samhället.

I kommissionens senaste initiativ för barnets rättigheter uppmanas europeiska och nationella beslutsfattare att arbeta för det allmänna bästa för alla barn som växer upp i EU. De två initiativen är ambitiösa och djärva i sitt tillvägagångssätt för att säkerställa ett liv fritt från diskriminering för alla barn, och de stöds av EESK.

Roaming: EESK efterlyser gemensamma avgifter för hela EU.

Mobiltelefonanvändarna bör kunna åtnjuta lokala användaravgifter i hela EU, anser Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i ett yttrande som nyligen antogs om den föreslagna översynen av EU:s regler avseende roaming.

EESK stöder en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik för EU

Den nya handelsstrategi som kommissionen lanserat för in principer för engagemang som kommer att hjälpa EU att uppnå sina inrikes- och utrikespolitiska mål. Parallellt med detta kommer moderniseringen av Världshandelsorganisationen (WTO) att vara avgörande för att nå resultat för kommande generationer.

EESK välkomnar det första mötet med Argentinas ekonomiska och sociala råd

Detta första möte mellan Argentinas ekonomiska och sociala råd och EESK, organiserat av REX-sektionen, leddes av EESK:s ordförande Christa Schweng och Gustavo Beliz, ordförande för Argentinas ekonomiska och sociala råd.

Migrationens externa dimension måste förankras i EU:s utrikespolitik

Att bygga upp talangpartnerskap med ursprungs- och transitländer är av avgörande betydelse i migrationshanteringen. Europa måste skifta fokus vad gäller migrationspolitikens externa dimension och göra denna till en del av en bredare geopolitisk och geoekonomisk agenda som kommer att ges en rättmätig plats bland annan politik.

Arbetsgivare och fackföreningar ansluter sig till icke-statliga organisationer: vi måste omedelbart förbereda oss för klimatförändringarna

Den nya EU-strategin för klimatanpassning är ett avgörande steg i riktning mot att uppnå klimatneutralitet och klimatresiliens senast 2050. Det europeiska civila samhället stöder helhjärtat kommissionens åtagande att stärka insatserna för klimatsäkring, uppbyggnad av resiliens, förebyggande åtgärder och beredskap.

Multimodala godstransporter: låt oss göra dem till verklighet!

EESK efterlyser ett snabbt genomförande av synergieffekter mellan civil industri, försvarsindustri och rymdindustri i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar den föreslagna EU-handlingsplanen för synergieffekter mellan civil industri, försvarsindustri och rymdindustri. Handlingsplanen kan stärka EU:s strategiska oberoende och tekniska suveränitet, förbättra medborgarnas säkerhet och stimulera konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. EESK efterlyser därför ett snabbt, kraftfullt och ambitiöst genomförande av de elva åtgärderna i planen.

Nyheter från grupperna

EESK:s arbetsgivargrupp efterlyser en rättsakt om digitalisering på landsbygden

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

Vid sitt extra sammanträde i juli uppmanade Arbetsgivargruppen kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk, Janusz Wojciechowski, att lägga fram en rättsakt om digitalisering på landsbygden.

Rättsakten kunde underlätta utbyggnaden av digital teknik inom jordbruket och på landsbygden och därmed förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens genomslag och stödja strategier som EU:s gröna giv och Från jord till bord.

Konferensen om Europas framtid: hopp och risker för en framtid som kan få ett förtida slut

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Konferensen om Europas framtid utgör verkligen ett speciellt tillfälle och ett viktigt ögonblick i det välbehövliga skapandet av ett verkligt europeiskt offentligt rum. För att den ska bli framgångsrik krävs det att man når ut till medborgarna och skapar dialog med det civila samhället, fackföreningar och näringslivsorganisationer. De frågor som ska diskuteras sträcker sig från demokratin i EU till social rättvisa, från arbetstillfällen till miljön och från migration till klimatförändringarna. De är viktiga utmaningar för vår kontinent och våra länder, i dag och i framtiden.

Bank- och finanssektorn är en nyckel till hållbar återuppbyggnad och återhämtning efter covid-19-pandemin

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Kommissionsledamot Mairead McGuinness deltog i det senaste extra sammanträdet i gruppen Mångfald Europa för att diskutera finans- och banksektorns roll i Europas återhämtning.

I sitt välkomstanförande rekommenderade ordföranden för gruppen Mångfald Europa, Séamus Boland, att man beaktar den roll som konventionella och alternativa banksystem skulle kunna spela i den finansiella återhämtningen, särskilt för småföretag med social inriktning, sektorn för den sociala ekonomin och små och medelstora företag. Gruppordföranden såg behovet av ett skifte till finansiella system och banksystem där större hänsyn tas till medborgarnas val och preferenser.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Ny publikation: Shaping Europe – Recent EESC Achievements – 2021 års upplaga

EESK har ända sedan pandemins första början spelat en aktiv roll i utformningen av politik i anslutning till den omedelbara responsen på covid-19 och för att övervinna krisen. Samtidigt har kommittén upprätthållit en långsiktig och framåtblickande strategi och arbetat för att förbereda ekonomierna och samhället för situationen efter covid-19. Publikationen erbjuder konkreta exempel på de senaste insatserna och initiativen som har lett till förändring och som har bidragit till att forma Europa.

Broschyren finns tillgänglig på sex språk (EN, FR, DE, IT, ES och PL) på EESK:s webbplats:https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Papperskopior kan begäras från vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)