AI: Trots att 18 % av världens toppforskare är européer arbetar endast 10 % av dem i Europa.

Jayant Narayan från Världsekonomiskt forum (WEF) pekade på denna siffra under en debatt om artificiell intelligens (AI) vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarsession i juli. Han tillade att EU kan vara konkurrenskraftigt endast genom att investera i åtgärder på medellång och lång sikt för att skapa ett ekosystem som gynnar artificiell intelligens.

EESK:s sista plenarsession innan sommaruppehållet inbegrep en debatt på temat Artificiell intelligens och verkliga värden: vår digitala framtid, med Jayant Narayan, ledare för Global AI Action Alliance vid Världsekonomiskt forum.

Med fokus på utmaningar för de små och medelstora företag som överväger att införa AI, underströk Jayant Narayan att det visserligen börjar dyka upp nya lösningar såsom no-code AI – som ger företag och individer möjlighet att arbeta med AI-lösningar utan att behöva avlöna en fullt utbildad datavetare – men att detta inte är någon universallösning. Det är också nödvändigt att på medellång till lång sikt fokusera på att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla den lokala interna kapacitet som krävs för att införa AI. Här kommer även avgörande aspekter såsom färdigheter in i bilden, och när det gäller AI och datavetenskap kan dessa inte växa fram över en natt. Finansiering och stöd till innovation spelar en nyckelroll i denna process.

Som svar på frågan om varför EU släpar efter i förhållande till USA och Kina, menade Jayant Narayan att det finns många orsaker till detta, men att statligt stöd och offentlig finansiering har spelat en stor roll i allt från uppkomsten av Silicon Valley till den partiöverskridande nyligen godkända lagen ”Innovation and Competition Act”, som omfattar 250 miljarder US-dollar till teknik och innovation.

”Sådan finansiering skapar en marknad där även de flesta forskare och datavetare på toppnivå kommer att hamna. Och detta är inte en kortsiktig lösning, utan mer av en medel- till långsiktig vision för att skapa ett ekosystem där det inte bara genereras lokalt värde utan också erbjuds en ledarställning.” Han citerade nyligen genomförda studier som visar att 18 % av världens toppforskare inom artificiell intelligens kommer från Europa, men att endast 10 % av dem faktiskt arbetar i Europa.

Jayant Narayan kom också in på frågan om AI och det civila samhället och huruvida AI-utveckling egentligen är till för alla eller snarare betjänar vissa gruppers intressen.

Han hänvisade till studier som visade att mellan 30 och 40 % av Amazons senaste intäkter härrör från AI-baserade rekommendationer till konsumenterna, och underströk att AI de facto är ytterst vittomfattande, vilket förklarar varför robusthet, förklarbarhet, förtroende och transparens är så väsentligt. Det har gjorts framsteg i fråga om förklarbarhet och säkerhet, men detta förekommer i spetslösningar som inte alla kan förväntas ha tillgång till.

Även om det inte råder någon brist på principer ute på fältet ansåg han att det största bekymret är huruvida dessa verkligen genomförs i praktiken och det civila samhällets intressen värnas. Han förutspådde att framstegen i genomförandet skulle uppstå i en blandning av offentlig lagstiftning och branschramverk. Genom en dialog mellan näringslivet och lagstiftare kan saker och ting utvecklas och eventuellt nå en punkt där näringslivet skulle kunna börja vidta åtgärder även på frivillig basis.