Nationella offentliga tjänster är avgörande för demokratin och rättsstatsprincipen i EU

EESK förespråkar en uppsättning gemensamma principer för offentliga tjänster för att hjälpa medlemsstaterna att fullt ut efterleva demokratin och rättsstatsprincipen.

I ett yttrande som plenarförsamlingen antog den 2 december konstaterar EESK att offentliga tjänster, genom att de tryggar lika och allmän tillgång till tjänster för alla, även utsatta och missgynnade grupper, bidrar till sociala framsteg och ett dynamiskt samhälle. De kan fungera som avgörande ”automatiska stabilisatorer” vid kriser, som har blivit vanligare på senare år inom sådana områden som säkerhet, ekonomi, asyl, miljö, klimat och hälsa.

EESK:s föredragande Christian Moos förklarade att ”offentliga förvaltningar och tjänster är den viktigaste länken mellan myndigheterna och det civila samhället. De är avgörande för den liberala demokratins motståndskraft i Europa. EU behöver verkningsfulla mekanismer för att trygga fullständig respekt för rättsstatsprincipen och den offentliga förvaltningens opartiskhet i alla medlemsstater”.

En uppsättning gemensamma principer

EESK fastställer en uppsättning gemensamma principer för offentliga tjänster och förvaltningar:

  • Rätten till god förvaltning stärker samhällets förtroende. Insyn i offentliga tjänster tryggar oberoende tillsyn och bidrar till kampen mot korruption.
  • Offentliga tjänster har en skyddande funktion vad gäller rättsstatsprincipen. Personal som arbetar inom offentliga tjänster måste skyddas så att de kan vägra att lyda rättsstridiga instruktioner. 
  • Offentliga tjänster måste säkerställa fri tillgång till information och förbli tillgängliga för alla personligen, oberoende av digitaliseringen.

EESK:s föreslår också att offentliga tjänster bör vara interoperabla på europeisk nivå. Det bör vara möjligt med utbyten och arbetsrotation mellan medlemsstaternas offentliga myndigheter. Alla offentliga organ som är delaktiga i fördelningen av EU-medel måste respektera och tillämpa principerna för offentliga tjänster. (na)