EESRK pritaria bendriems valstybės tarnybos principams, kurie padėtų valstybėms narėms visapusiškai palaikyti demokratiją ir teisinę valstybę.

Gruodžio 2 d. plenarinėje asamblėjoje priimtoje nuomonėje EESRK pažymėjo, kad valstybės tarnybos, užtikrindamos vienodą ir bendrą prieigą prie paslaugų visiems, įskaitant pažeidžiamas ir nepalankioje padėtyje esančias grupes, prisideda prie socialinės pažangos ir dinamiškos visuomenės. Krizių, kurios pastaraisiais metais vis dažniau kyla saugumo, ekonomikos, prieglobsčio, aplinkos, klimato ir sveikatos srityse, laikotarpiais jos gali veikti kaip labai reikalingi „automatiniai stabilizatoriai“.

EESRK pranešėjas Christian Moos paaiškino: „Viešasis administravimas ir tarnybos yra svarbiausia vyriausybių ir pilietinės visuomenės jungtis. Jie yra nepaprastai svarbūs liberalios demokratijos Europoje atsparumui. ES reikia veiksmingų mechanizmų, kad būtų galima garantuoti visišką pagarbą teisinės valstybės principui ir viešojo administravimo nešališkumą visose valstybėse narėse.“

Bendrieji principai

EESRK nurodė bendrus valstybės tarnybų ir valdžios institucijų principus:

  • Teisė į gerą administravimą stiprina visuomenės pasitikėjimą. Skaidrios valstybės tarnybos užtikrina nepriklausomą priežiūrą ir padeda kovoti su korupcija.
  • Valstybės tarnybos atlieka teisinės valstybės principo apsauginę funkciją. Valstybės tarnybose dirbantys darbuotojai turi būti apsaugoti, kad galėtų atsisakyti paklusti neteisėtiems tarnybiniams nurodymams. 
  • Valstybės tarnybos turi užtikrinti, kad, nepaisant paslaugų skaitmeninimo, ateityje būtų išsaugotos laisvos prieigos prie informacijos ir tiesioginio ryšio galimybės.

EESRK taip pat siūlo, kad valstybės tarnybos būtų sąveikios Europos lygmeniu. Valstybių narių valstybės tarnybų darbuotojams reikėtų sudaryti tarpusavio mainų ir rotacijos galimybę. Labai svarbu, kad visos valstybės tarnybos, dalyvaujančios skiriant ES lėšas, laikytųsi valstybės tarnybų principų ir juos taikytų. (na)