Tematska studijska skupina za uključivanje Roma

S procijenjenim stanovništvom od otprilike šest milijuna članova, romska zajednica predstavlja najveću etničku manjinu u EU-u. Unatoč činjenici da su Romi dio europske civilizacije već više od tisuću godina, mnogi pripadnici ove skupine i dalje su na meti predrasuda, netolerancije, diskriminacije i socijalne isključenosti. Okvirom EU-a za nacionalne strategije integracije Roma i Preporukom Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama promiče se njihovo aktivno uključivanje i podupire države članice u njihovom radu na uključivanju te skupine. Većina država članica sada je usvojila nacionalne strategije za integraciju Roma.

Dokazi o statusu Roma u pogledu zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja i zdravstvene skrbi koje pruža Agencija Europske unije za temeljna prava upućuju na spor napredak u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma. Mnogi Romi i dalje su suočeni s diskriminacijom, netrpeljivošću i de facto segregacijom u području stanovanja i obrazovanja.

EGSO je osnovao Tematsku studijsku skupinu za uključivanje Roma. Njezini članovi i članice pripadaju raznim stručnim skupinama EGSO-a (koje se bave raznim područjima politika) i predstavljaju Skupinu poslodavaca, Skupinu radnika i Skupinu „Raznolikost Europe“. Ciljevi ove skupine su:

  • prikupljanje stajališta civilnog društva o provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma i promicanje njihovog aktivnog sudjelovanja,
  • pružanje prilika civilnom društvu, osobito romskim organizacijama, da se njihov glas čuje i da se utvrde i razmijene dobre prakse,
  • izvješćivanje i izdavanje preporuka o uključivanju Roma.