Teminė tyrimo grupė dėl romų įtraukties

This page is also available in

Romų tauta yra didžiausia etninė mažuma ES – ją sudaro apie šeši milijonai gyventojų. Daugelis jų kasdieniame gyvenime vis dar susiduria su išankstiniu nusistatymu, diskriminacija ir socialine atskirtimi, nors jie jau daugiau kaip tūkstantį metų yra neatskiriama Europos civilizacijos dalis. ES romų integracijos nacionalinių strategijų planas ir Tarybos rekomendacija dėl veiksmingos romų integracijos valstybėse narėse priemonių skatina jų aktyvią įtrauktį ir remia valstybes nares užtikrinant romų įtrauktį. Daugelis valstybių narių jau priėmė nacionalines romų integracijos strategijas.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros pateikti duomenys apie romų padėtį užimtumo, švietimo, būsto ir sveikatos srityse rodo, kad nacionalinės romų integracijos strategijos įgyvendinamos lėtai. Diskriminacija ir priešiškumas romams išlieka ir vis dar daug romų patiria segregaciją būsto ir švietimo srityse.

EESRK įsteigė teminę tyrimo grupę dėl romų įtraukties, kurią sudaro nariai iš įvairių skyrių, nagrinėjančių skirtingas politikos sritis ir atstovaujančių darbdavių, darbuotojų ir „Įvairovė Europa“ grupėms. Šios grupės tikslai:

  • surinkti informaciją, kaip pilietinė visuomenė vertina nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimą, ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą,
  • pilietinei visuomenei, ypač romų organizacijoms, suteikti galimybę būti išgirstoms, ir nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius bei jais dalytis,
  • rengti pranešimus ir skelbti rekomendacijas dėl romų įtraukties.