Tematiskā izpētes grupa “Romu integrācija”

This page is also available in

Romi ir Eiropas Savienības lielākā etniskā minoritāte, kurai pieskaitāmi aptuveni seši miljoni cilvēku. Kaut arī romi vairāk nekā tūkstoš gadus ir bijuši neatņemama Eiropas civilizācijas daļa, daudzi joprojām ikdienā saskaras ar aizspriedumiem, neiecietību, diskrimināciju un sociālo atstumtību. ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām un Padomes Ieteikums par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs veicina viņu aktīvu integrāciju un atbalsta dalībvalstu centienus nodrošināt romu iekļaušanu. Vairums dalībvalstu šobrīd ir pieņēmušas romu integrācijas stratēģiju.

Eiropas Pamattiesību aģentūras sniegtie dati par romu stāvokli nodarbinātības, izglītības, mājokļu un veselības aprūpes jomā liecina, ka romu integrācijas valsts stratēģijas tiek īstenotas lēni. Diskriminācija un naidīgums pret romiem joprojām nav izskausti, un daudzi romi joprojām saskaras ar reālu segregāciju mājokļu un izglītības jomā.

EESK ir izveidojusi tematisko izpētes grupu “Romu integrācija”, kurā darbojas locekļi no dažādām EESK specializētajām nodaļām, kas aptver dažādas politikas jomas, un kurā pārstāvēti darba devēji un darba ņēmēji, kā arī grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi. Šīs grupas mērķi ir šādi:

  • apkopot pilsoniskās sabiedrības viedokļus par valstu īstenotajām romu integrācijas stratēģijām un veicināt viņu aktīvu iesaistīšanos,
  • nodrošināt iespējas pilsoniskajai sabiedrībai, it īpaši romu organizācijām, paust savu viedokli un apzināt un izplatīt labas prakses piemērus,
  • ziņot par romu iekļaušanas jautājumiem un nākt klajā ar ieteikumiem, kas ar to saistīti.