Den tematiske studiegruppe "Inklusion af romaer"

This page is also available in

Romaer udgør den største etniske minoritet i EU med et anslået antal på ca. seks millioner. Mange møder stadig fordomme, intolerance, diskrimination og social eksklusion i deres daglige liv, på trods af at de har været en integreret del af europæisk civilisation i mere end tusinde år. EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne fremmer deres aktive integration og støtter medlemsstaterne i deres håndtering af romaernes integration. De fleste medlemsstater har nu vedtaget nationale strategier for romaernes integration.

Oplysninger om romaernes situation med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, bolig og sundhed frembragt af Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder viser, at det går langsomt med at implementere de nationale strategier for romaernes integration. Diskrimination og romahad vedbliver, og mange romaer udsættes fortsat for en de facto-segregering med hensyn til bolig og uddannelse.

EØSU har nedsat en tematisk studiegruppe om inklusion af romaer, som har medlemmer fra forskellige EØSU-sektioner, der dækker forskellige politikområder og repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og Gruppen Diversitet Europa. Formålet med gruppen er:

  • at indsamle civilsamfundets syn på implementeringen af de nationale strategier for romaernes integration og fremme dets aktive medvirken
  • at skabe mulighed for, at civilsamfundet – navnlig romaernes organisationer – kan blive hørt, samt at identificere og udveksle god praksis
  • at rapportere og formulere anbefalinger om integration af romaer.