Monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom predbežne nadobudla platnosť 1. januára 2021. Dovtedy bola medzi orgánmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za monitorovanie procesu rokovaní so Spojeným kráľovstvom a prípravu dialógu občianskej spoločnosti so Spojeným kráľovstvom po brexite zodpovedná monitorovacia skupina Brexit. EHSV je odhodlaný plniť si svoju monitorovaciu úlohu a pôsobiť ako most s občianskou spoločnosťou Spojeného kráľovstva. Rozhodol sa preto zriadiť monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo s cieľom pokračovať v práci monitorovacej skupiny Brexit, a to najmä podporou vzťahov s občianskou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve.

Hoci uzavretie dohody o obchode a spolupráci zabránilo scenáru bez dohody, vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sú naďalej problematické. Bez ohľadu na to, čo sa stane, občianska spoločnosť EÚ zohráva a bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri (opätovnom) budovaní mostov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Osobitný charakter tohto vzťahu a široká škála otázok v rámci pôsobnosti monitorovacieho výboru si vyžadujú stanovenie priorít, ale všeobecné ciele sú pomerne jasné:

  • budovanie a podpora silných vzťahov s kľúčovými aktérmi v rámci vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a najmä opätovné vytváranie mostov s organizáciami občianskej spoločnosti v Spojenom kráľovstve nadväzovaním kontaktov a výraznej komunikácie,
  • spolupráca s hlavnými inštitúciami EÚ (Európska komisia, Európsky parlament, Rada), ako aj s inštitucionálnymi aktérmi Spojeného kráľovstva (misia Spojeného kráľovstva v Bruseli, snemovne parlamentu Spojeného kráľovstva, decentralizované správy),
  • monitorovanie vykonávania najrelevantnejších dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a protokolu o Írsku a Severnom Írsku,
  • monitorovanie iných dohôd a oblastí možnej spolupráce,
  • monitorovanie všetkých aspektov nového vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s osobitným významom pre občiansku spoločnosť,
  • centralizácia spätnej väzby EHSV k relevantným otázkam v rámci vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.