Επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ – Ηνωμένο Βασίλειο»

Η Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Μέχρι τότε, το όργανο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που ήταν αρμόδιο για την παρακολούθηση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και την προετοιμασία του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών με τους βρετανούς ομολόγους της μετά το Brexit ήταν η Ομάδα Παρακολούθησης «Brexit». Προσηλωμένη στον εποπτικό της ρόλο και ενεργώντας σαν γέφυρα με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, η ΕΟΚΕ αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης «ΕΕ – Ηνωμένο Βασίλειο» που θα συνεχίσει το έργο της ομάδας παρακολούθησης «Brexit», ιδίως όσον αφορά την καλλιέργεια των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν και η σύναψη της Συμφωνίας απέτρεψε το σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν δύσκολες. Ό,τι κι αν συμβεί, η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην (επαν)οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ειδικός χαρακτήρας της σχέσης αυτής και το ευρύ φάσμα ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της επιτροπής παρακολούθησης καθιστούν αναγκαία την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ωστόσο οι γενικοί στόχοι είναι μάλλον ξεκάθαροι:

  • οικοδόμηση και ενίσχυση ισχυρών δεσμών με βασικούς παράγοντες των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως δε επανοικοδόμηση γεφυρών με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του ΗΒ, με χρήση εργαλείων απήχησης και ισχυρής επικοινωνίας·
  • σύνδεσμος με τα κύρια όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) καθώς και με θεσμικούς φορείς του Ηνωμένου Βασίλειου (Αποστολή του ΗΒ στις Βρυξέλλες, Κοινοβούλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)·
  • παρακολούθηση της εφαρμογής των σημαντικότερων συμφωνιών ΕΕ-ΗΒ, ιδίως δε της Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία·
  • παρακολούθηση άλλων συμφωνιών και δυνητικών τομέων συνεργασίας·
  • παρακολούθηση κάθε στοιχείου της νέας σχέσης ΕΕ-ΗΒ με ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία των πολιτών·
  • συγκέντρωση της ανατροφοδότησης της ΕΟΚΕ σχετικά με σημαντικά ζητήματα ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.