Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom júlovom plenárnom zasadnutí vyzval Európsku komisiu, aby posilnila sociálne aspekty kľúčových návrhov na zosúladenie pravidiel EÚ týkajúcich sa udržateľných výrobkov, ekodizajnu a udržateľných textílií.

EHSV prijal stanoviská o pláne Komisie pre udržateľné výrobky, konkrétne stanovisko o udržateľných výrobkoch ako štandarde, stanovisko o novom nariadení o ekodizajne a stanovisko o stratégii v oblasti udržateľných a obehových textílií.

Návrhy sú súčasťou nového plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a zvýšia úsilie o zníženie závislosti Európy od zdrojov vzhľadom na súčasné krízy, ako je pandémia COVID-19, vojna Ruska na Ukrajine a zmena klímy.

V stanovisku o pláne pre udržateľné výrobky a nariadení o ekodizajne EHSV vyjadril presvedčenie, že stratégia EÚ v oblasti obehového hospodárstva bude úspešná iba vtedy, ak budú výrobcovia, spotrebitelia a pracovníci, ako aj orgány riadne zapojení a informovaní.

Jej úspešné vykonávanie si bude vyžadovať jasné, spoľahlivé a konzistentné pravidlá. Tie sú potrebné na zabezpečenie konkurencieschopnosti udržateľných produktov a na to, aby bol prechod na obehové hospodárstvo inkluzívnejší.

Širší rozsah pôsobnosti nového nariadenia o ekodizajne

Na prechod na obehové hospodárstvo sú potrebné napríklad nové požiadavky na trvanlivosť, opraviteľnosť, recykláciu, vplyv na životné prostredie a emisie CO2 a vylepšené pravidlá týkajúce sa informácií uvedených v digitálnych pasoch a na štítkoch výrobkov.

V nariadení sa však prehliada sociálny rozmer. Odkaz na Komisiou navrhovanú smernicu o náležitej starostlivosti podnikov sa nejaví ako dostatočný.

Je potrebné sa viac zamerať na práva pracovníkov a detskú prácu

EHSV v osobitnom stanovisku o udržateľných textíliách zdôraznil, že je potrebné klásť väčší dôraz na sociálne aspekty v textilnom odvetví, najmä na práva pracovníkov a kolektívne vyjednávanie. Vyzýva na zavedenie prísnych opatrení, ktorými by sa zakázali hospodárske vzťahy s podnikmi, ktoré využívajú detskú prácu alebo nedodržiavajú dôstojné pracovné podmienky.

Okrem toho EHSV navrhuje, aby ľudia kupovali a nosili odevy so zmyslom pre zodpovednosť.
V súlade s touto výzvou sú potrebné investície a programy na posilnenie kapacity kontrolných orgánov a prevádzkovej kapacity sociálnych partnerov na monitorovanie globálnych dohôd a dodržiavanie práv pracujúcich.

Napokon, aby sa zabezpečila rovnováha medzi podnikmi a ostatnými subjektmi pôsobiacimi v textilných dodávateľských reťazcoch, EHSV odporúča zaviesť globálne osvedčené postupy v oblasti udržateľnosti. (ks)