Den sociala dimensionen måste inkluderas i de nya reglerna om hållbara produkter

Vid sin plenarsession i juli uppmanade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) kommissionen att stärka de sociala aspekterna av viktiga förslag för att göra EU:s regler om hållbara produkter, ekodesign och hållbara textilier samstämmiga.

EESK antog yttranden om kommissionens färdplan för hållbara produkter om att göra hållbara produkter till norm, om en ny förordning för ekodesign och om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier.

Förslagen ingår i EU:s nya plan för den cirkulära ekonomin och kommer att öka ansträngningarna att göra Europa mindre resursberoende under de pågående kriserna, inklusive covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatförändringarna.

I yttrandet om färdplanen för hållbara produkter och ekodesignförordningen framhåller EESK att EU:s strategi för den cirkulära ekonomin bara kan lyckas om producenter, konsumenter och arbetstagare samt de offentliga myndigheterna är väl delaktiga och informerade.

För ett gott genomförande är det nödvändigt med tydliga, bra och konsekventa regler. De behövs för att se till att hållbara produkter är konkurrenskraftiga och för att göra omställningen till en cirkulär ekonomi mer inkluderande.

Bredare tillämpningsområde för den nya ekodesignförordningen

Nya krav på t.ex. produkternas hållbarhet, reparerbarhet, återvinning, miljöpåverkan, koldioxidutsläpp och förbättrade regler om den information som tillhandahålls genom de digitala produktpassen och etiketter behövs för omställningen till en cirkulär ekonomi.

Den sociala dimensionen beaktas dock inte i förslaget till förordning. En hänvisning till kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag förefaller inte tillräcklig.

Det behövs ett starkare fokus på arbetstagarrättigheter och barnarbete

I ett separat EESK-yttrande om hållbara textilier understryker kommittén att större vikt måste läggas vid de sociala aspekterna inom textilsektorn, närmare bestämt arbetstagares rättigheter och kollektivförhandlingar. EESK efterlyser stränga åtgärder som förbjuder ekonomiska förbindelser med företag som använder sig av barnarbete eller som inte säkerställer anständiga arbetsvillkor.

EESK föreslår vidare att människor bör känna ett ansvar när de köper och använder kläder.
I linje med denna uppmaning behövs det investeringar och program för att förstärka inspektionsorganens kapacitet och arbetsmarknadsparternas operativa förmåga att övervaka globala avtal och arbetstagares rättigheter.

Slutligen, för att säkerställa jämvikt mellan företagen och andra aktörer i leveranskedjorna för textilier, rekommenderar EESK att man inför global bästa praxis för hållbarhet. (ks)