Rada by pomohla riešiť mnohé krízy, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú potravinové systémy, a predvídať budúce výzvy, ktoré vzniknú v súvislosti so vstupom Ukrajiny do EÚ.

Potravinový systém Európskej únie v súčasnosti čelí viacerým krízam, vzhľadom na to, že rieši environmentálne, klimatické, zdravotné a sociálne výzvy. Perspektíva budúceho pristúpenia Ukrajiny tiež vyvoláva otázky a očakáva sa, že si bude vyžadovať reformu SPP. V snahe čo najlepšie čeliť týmto zmenám EHSV navrhuje zriadiť Európsku radu pre potravinovú politiku, a to pred nadchádzajúcim vytvorením rámca pre udržateľné potravinové systémy.

Európska rada pre potravinovú politiku môže pomôcť urýchliť zbližovanie politík EÚ a národných a miestnych politík. Najdôležitejšie však je, že môže pomôcť zlepšiť potravinovú politiku EÚ. Spravodajkyňa stanoviska Piroska Kállay uviedla: „Pevne veríme, že inkluzívnosť a dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a orgánmi potravinového systému zvýšia kvalitu a legitímnosť tvorby potravinovej politiky a že Európska rada pre potravinovú politiku je nástrojom na dosiahnutie integrovanejšieho, participatívnejšieho a demokratickejšieho prístupu k správe potravín.“

EHSV je pripravený zabezpečovať fungovanie Európskej rady pre potravinovú politiku a chcel by, aby bola vytvorená podľa vzoru Európskej platformy pre obehové hospodárstvo, ktorú spravuje spolu s Komisiou.

Európska rada pre potravinovú politiku by propagovala udržateľný a vyvážený rozvoj vidieckych aj mestských oblastí. Jej členmi by boli predstavitelia akademickej obce, vedci, zástupcovia potravinového dodávateľského reťazca, organizácie občianskej spoločnosti, pedagógovia, zástupcovia mládeže a tvorcovia politík EÚ. Časom by sa do nej zapojili aj zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv a národných orgánov, čím by sa zabezpečila rovnocenná účasť zástupcov členských štátov na úrovni EÚ. (ks)