Το Συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων κρίσεων που πλήττουν αυτή τη στιγμή τα συστήματα τροφίμων και στην πρόβλεψη των μελλοντικών προκλήσεων που θα ανακύψουν από την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Το σύστημα τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον πολλαπλών κρίσεων, καθώς αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές, κλιματικές, υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η προοπτική της μελλοντικής προσχώρησης της Ουκρανίας εγείρει επίσης διάφορα ζητήματα και αναμένεται να απαιτήσει τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, και ενόψει του μελλοντικού πλαισίου της ΕΕ για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η ΕΟΚΕ προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επισιτιστικής Πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επισιτιστικής Πολιτικής μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των ενωσιακών, εθνικών και τοπικών πολιτικών, αλλά και, πρωτίστως, στη βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα. Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης, Piroska Kállay, δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχικότητα και ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των αρχών του συστήματος τροφίμων θα ενισχύσουν την ποιότητα και τη νομιμότητα της χάραξης πολιτικής για τα τρόφιμα και ότι ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επισιτιστικής Πολιτικής αποτελεί κατάλληλο μέσο για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης, συμμετοχικής και δημοκρατικής προσέγγισης της διαχείρισης των τροφίμων».

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επισιτιστικής Πολιτικής και επιθυμεί η σύστασή του να βασιστεί στο μοντέλο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία, την οποία διαχειρίζεται από κοινού με την Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επισιτιστικής Πολιτικής θα μπορούσε να προωθήσει μια βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών, με τη συμμετοχή, κατ’ αρχάς, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, εκπροσώπων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών, εκπροσώπων της νεολαίας και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και, με την πάροδο του χρόνου, επίσης εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ. (ks)