Tato rada by pomohla řešit četné krize, jež v současné době doléhají na potravinové systémy, a připravit se na nové výzvy, jež vyvstanou v souvislosti s přistoupením Ukrajiny k EU.

Potravinový systém Evropské unie prochází v současné době řadou krizí způsobených ekologickými, klimatickými, zdravotními a sociálními problémy. Otázky vyvolává také plánované členství Ukrajiny v EU a očekává se, že v tom případě bude zapotřebí provést reformu SZP. Aby bylo možné těmto změnám co nejlépe čelit, navrhuje EHSV zřídit Evropskou radu pro politiku v oblasti potravin, a to ještě před tím, než bude předložen připravovaný rámec pro udržitelné potravinové systémy.

Tato rada by mohla pomoci urychlit sbližování politik na evropské, celostátní i lokální úrovni, ale především by mohla pomoci zlepšit potravinovou politiku EU. Zpravodajka stanoviska Piroska Kállay v této souvislosti uvedla: „Pevně věříme, že inkluzivnost a dialog mezi různými zúčastněnými stranami a orgány, jež působí v rámci potravinového systému, zvýší kvalitu a legitimitu tvorby politik v oblasti potravin. Evropská rada pro politiku v oblasti potravin představuje nástroj, který pomůže dosáhnout integrovanějšího, participativnějšího a demokratičtějšího přístupu k řízení této politiky.“

EHSV je připraven poskytnout zmíněné radě potřebné zázemí a uvítal by, kdyby fungovala na stejné bázi jako Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství, kterou spravuje společně s Evropskou komisí.

Rada pro politiku v oblasti potravin by podporovala udržitelný a vyvážený rozvoj venkovských i městských oblastí. Do její činnosti by se mohli zapojit akademičtí pracovníci, vědci, zástupci potravinového řetězce, organizace občanské společnosti, pedagogové, zástupci mládeže a tvůrci politik EU. Postupem času by se mohli přidat také zástupci místních, regionálních a celostátních orgánů, čímž by se zajistila rovná účast představitelů členských států na úrovni EU. (ks)