Toidupoliitika nõukogu aitaks leida lahenduse paljudele praegu toidusüsteeme mõjutavatele kriisidele ja ennetada tulevasi probleeme pärast Ukraina ühinemist ELiga.

ELi toidusüsteem on silmitsi nn polükriisiga, mis hõlmab keskkonna-, kliima-, tervishoiu- ja sotsiaalseid probleeme. Ukraina tulevase ühinemise väljavaade tekitab samuti probleeme ja nõuab tõenäoliselt ühise põllumajanduspoliitika reformi. Et neiks muutuseteks võimalikult hästi valmis olla, teeb komitee ettepaneku luua Euroopa toidupoliitika nõukogu juba enne ELi tulevast kestlike toidusüsteemide raamistikku.

Toidupoliitika nõukogu saab kaasa aidata meetmete ühtlustamisele ELi, riiklikul ja kohalikul tasandil. Kuid mis kõige olulisem: see võib aidata parandada ELi toidupoliitikat. Arvamuse raportöör Piroska Kállay sõnas: „Usume kindlalt, et kaasamine ning toidusüsteemide sidusrühmade ja ametiasutuste vahel toimuv dialoog parandab toidupoliitika kvaliteeti ja suurendab selle õiguspärasust. Euroopa toidupoliitika nõukogu on integreerituma, kaasavama ja demokraatlikuma toidupoliitika kujundamise vahend.“

Komitee on valmis pakkuma toidupoliitika nõukogule kogunemispaika ja soovitab võtta aluseks komitee ja komisjoni ühiselt algatatud Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi.

Euroopa toidupoliitika nõukogu toetaks ka maa- ja linnapiirkondade kestlikumat ja tasakaalustatumat arengut. Sellesse kaasataks akadeemilisi eksperte, teadlasi, toidutarneahelas osalejaid, kodanikuühiskonna organisatsioone, haridustöötajaid, noorte esindajaid ja ELi poliitikakujundajaid. Ajapikku lisanduksid ka kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste esindajad, tagades liikmesriikide esindajate võrdse osalemise ELi tasandil. (ks)