Elintarvikepoliittinen neuvosto auttaisi puuttumaan elintarvikejärjestelmiin parhaillaan vaikuttaviin moniin kriiseihin ja ennakoimaan tulevia haasteita, joita syntyy Ukrainan EU:hun liittymisen myötä.

Euroopan unionin elintarvikejärjestelmää koettelevat parhaillaan useat kriisit erilaisten ympäristö-, ilmasto-, terveys- ja sosiaalisten haasteiden johdosta. Ukrainan jäsenyysnäkymät herättävät myös kysymyksiä, ja tilanteen katsotaan edellyttävän YMP:n uudistamista. Jotta näihin muutoksiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla, ETSK ehdottaa Euroopan elintarvikepoliittisen neuvoston perustamista ennen tulevan kestäviä elintarvikejärjestelmiä koskevan EU:n kehyksen hyväksymistä.

Euroopan elintarvikepoliittinen neuvosto voi auttaa vauhdittamaan unioni-, jäsenvaltio- ja paikallistason toimintapolitiikkojen yhteensovittamista ja ennen kaikkea parantamaan EU:n elintarvikepolitiikkaa. Lausunnon esittelijä Piroska Kállay sanoi: ”Uskomme vahvasti, että osallisuus ja vuoropuhelu elintarvikejärjestelmän eri sidosryhmien ja viranomaisten kesken parantaa elintarvikepolitiikan laatua ja edistää sen hyväksyttävyyttä ja että Euroopan elintarvikepoliittinen neuvosto on väline, jonka avulla voidaan toteuttaa integroidumpi, osallistavampi ja demokraattisempi toimintamalli elintarvikehallinnossa.”

ETSK on valmis tarjoamaan neuvostolle kokoontumistilat ja toivoo, että sen mallina pidettäisiin komitean yhdessä komission kanssa käynnistämää Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumia.

Euroopan elintarvikepoliittisen neuvoston tehtävänä olisi edistää kestävää ja tasapuolista kehitystä maaseudulla ja kaupungeissa. Siinä olisi mukana tiedemaailman asiantuntijoita, tutkijoita, elintarvikeketjun toimijoita, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia, koulutusjärjestelmän toimijoita, nuorten edustajia ja EU:n poliittisia päättäjiä. Ajan mittaan siihen kuuluisi myös paikallis-, alue- ja valtionhallinnon edustajia, jotta varmistettaisiin jäsenvaltioiden edustajien tasavertainen osallistuminen EU:n tasolla. (ks)