Rada pomogłaby w zarządzaniu licznymi kryzysami mającymi obecnie wpływ na systemy żywnościowe i przewidywałaby wyzwania, które pojawią się w związku z przystąpieniem Ukrainy do UE.

System żywnościowy Unii Europejskiej jest dziś narażony na liczne sytuacje kryzysowe i zmaga się z wyzwaniami środowiskowymi, klimatycznymi, zdrowotnymi i społecznymi. Perspektywa przystąpienia Ukrainy do UE jest również źródłem problemów i będzie zapewne wymagać reformy WPR. Aby zmierzyć się z tymi zmianami, EKES proponuje utworzenie Europejskiej Rady ds. Polityki Żywnościowej w kontekście przyszłych ram zrównoważonych systemów żywnościowych.

Rada ta może przyspieszyć konwergencję strategii unijnych, krajowych i lokalnych. Co najważniejsze, może przyczynić się do poprawy polityki żywnościowej UE. Sprawozdawczyni opinii Piroska Kállay powiedziała: Jesteśmy przekonani, że inkluzywność i dialog między różnymi uczestnikami systemu żywnościowego i władzami poprawią jakość i legitymację polityki żywnościowej, a Europejska Rada ds. Polityki Żywnościowej to narzędzie pozwalające na bardziej zintegrowane, partycypacyjne i demokratyczne podejście do zarządzania tą polityką.

EKES jest gotów być gospodarzem tej rady i pragnie, by wzorem dla niej była europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, którą utworzył wraz z Komisją.

Rada służyłaby propagowaniu trwałego i zrównoważonego rozwoju zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. W jej skład wchodziliby akademicy, naukowcy, przedstawiciele łańcucha dostaw żywności, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wychowawcy, przedstawiciele młodzieży i decydenci UE. Z czasem w jej skład weszliby również przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i krajowych, zapewniając równy udział przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu UE. (ks)