Съветът ще помогне за справяне с многобройните кризи, които понастоящем засягат продоволствените системи, и ще действа изпреварващо спрямо бъдещите предизвикателства, които ще възникнат с присъединяването на Украйна към ЕС.

Продоволствената система на Европейския съюз понастоящем е изправена пред множество кризи, тъй като се справя с екологичните, климатичните, здравните и социалните предизвикателства. Перспективата за бъдещо присъединяване на Украйна също повдига въпроси и се очаква да изисква реформа на ОСП. За да се справи по най-добрия начин с тези промени и с оглед на бъдещата рамка за устойчиви продоволствени системи, ЕИСК предлага създаването на Европейски съвет за продоволствена политика (EFPC).

Този съвет може да спомогне за ускоряване на сближаването на политиките на ЕС, националните и местните политики. Най-важното е, че той може да спомогне за подобряване на политиката на ЕС в областта на храните. Докладчикът по становището Пироска Калай заяви: „Силно вярваме, че приобщаването и диалогът между различните заинтересовани страни и органи от продоволствената система ще повишат качеството и легитимността на изготвянето на продоволствена политика и че Европейският съвет за продоволствена политика е инструмент за постигане на по-интегриран, основан на участието и демократичен подход към управлението на храните“.

ЕИСК е готов да бъде домакин на Европейския съвет за продоволствена политика и би искал той да бъде създаден по модела на Европейската платформа на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика, която той притежава съвместно с Комисията

Европейският съвет за продоволствена политика ще насърчава устойчивото и балансирано развитие както на селските, така и на градските райони. В него ще участват представители на академичните среди, учени, представители на веригата за доставки на храни, организации на гражданското общество, преподаватели, представители на младежта и създатели на политики на ЕС. С течение на времето в него ще се включат и представители на местните, регионалните и националните органи, като се гарантира равно участие на представителите на държавите членки на равнището на ЕС. (ks)